İnteraktif CD

26 Şubat 2004 - 25385           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6788 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Taşra Teşkilatında Yer Alan Bazı Birimlerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

2

- 2004/6790 Örgün Eğitim Kurumlarında Rusça ve Çince'nin Eğitim ve Öğretiminin Yapılması Hakkında Karar

2

- 2004/6798 Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/6798 Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

3

- 2004/6808 Doğuş Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sanat ve Tasarım Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

7

- 2004/6812 Şanlıurfa İli, Bozova İlçesi, Merkez Bucağına bağlı Tatburcu Köyünün Buradan Ayrılarak Aynı İl, Merkez İlçe, Payamlı Bucağına Bağlanması ve Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi, Taşburun Bucağı, Cennetabat Köyü, Kerimbeyli Bağlısının, Ana Köyden Ayrılarak Aynı Adla Bağımsız Bir Köy Haline Getirilmesi ve Bu Yerlerin Uygulama Alanı Olarak Tespiti Hakkında Karar

8

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Ali GÜZEL'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/7) - Anayasa Mahkemesi Yedek Üyeliğine, Yargıtay Üyesi Ali GÜZEL'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/7)

9

Yönetmelikler

- 2004/6795 Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

10

- Numaralandırma Yönetmeliği

11

- Onaylanmış Kuruluşlara Dair Yönetmelik

38

- Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Kayıt Kabul İşleri Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

44

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 6)

45

- 16/2/2004 Tarihli ve 2004/6840 Sayılı Kararnamenin Eki Kararın Uygulama Esasları Tebliği (No: 9)

53

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/18 Sayılı Kararı

56

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 365 Sayılı Kararı

57

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

b - Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90