"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar Karar Sayısı: 2004/6798

Resmi Gazete Tarihi:26.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25385A

6/12/2000 tarihli ve 2000/1752 sayılı Kararnameye ektir.

Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi ile Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinde değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 14/1/2004 tarihli ve 00302 sayılı yazısı üzerine, 4572 sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun'un 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 5/2/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Recep Tayyip ERDOĞAN 
Başbakan 

B.ATALAY        A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd.V.       Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

G.AKŞİT         M.AYDIN       G.AKŞİT       K.TÜZMEN 
Devlet Bakanı V.    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı    Devlet Bakanı 

C.ÇİÇEK         C.ÇİÇEK       A.AKSU        K.UNAKITAN 
Adalet Bakanı      Milli Savunma    İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı 
            Bakanı V. 

H.ÇELİK         A.AKSU        R.AKDAĞ       B.YILDIRIM 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve    Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı 
            İskan Bakanı V. 

S.GÜÇLÜ         M.BAŞESGİOĞLU    A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı         Bakanı        Bakanı 

M.H.GÜLER        E.MUMCU       O.PEPE 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm   Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı    Bakanı        Bakanı 

Madde 1- 6/12/2000 tarihli ve 2000/1752 sayılı Kararnamenin eki "Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesi"nin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

"Kooperatif birliğe bağlı ise söz konusu kesinti oranındaki indirim birlikçe belirlenebilir."

Madde 2- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmış ve beşinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ortaklık talebi yönetim kurulunca reddedilen başvuru sahibi, kooperatif genel kurulu veya kooperatifin bağlı bulunduğu birlik nezdinde red kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz edebilir."

Madde 3- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 14 üncü maddesinin altıncı fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Ortaklığa girişten sonra, teslimini taahhüt ettiği ürünün miktarını artırarak yeni sermaye taahhüdünde bulunan ortağın artan sermaye taahhüdünün de 1/4'ü peşin olarak tahsil edilir."

Madde 4- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 15 inci maddesinin birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Üç yılını doldurmuş ortaklar, ortaklık payından doğan borçları ile diğer borçlarının tamamını ödemiş bulunmaları halinde hesap dönemi sonundan en az altı ay önce yönetim kuruluna yazı ile başvurarak hesap dönemi sonu itibariyle ortaklıktan çıkabilir."

Madde 5- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının sonuna aşağıdaki bent eklenmiştir.

"7) Erteleme sebepleri olmadan kooperatife olan borçlarını ve bu borçlardan doğan gecikme zammı, cezai şart gibi her türlü feri borçlarının tamamını vadeyi takip eden üç yıl içinde ödemeyenler."

Madde 6- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 17 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

"Ödenecek sermaye payları, bilançonun tasdik edildiği genel kurul tarihinden itibaren bir ay içinde geri verilir."

Madde 7- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 24 üncü maddesinin (1) numaralı bendinin üçüncü paragrafının son iki cümlesi ile dördüncü ve beşinci paragrafları madde metninden çıkarılmış ve üçüncü paragrafa birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki hüküm eklenmiştir.

"Genel kurul bu şekilde de toplanamadığı takdirde birliğe bağlı kooperatiflerde çağrı ortağı olduğu birlikçe yapılır. Genel kurul yukarıdaki şekilde de toplanamadığı takdirde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından toplantıya çağrılabilir."

Madde 8- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 29 uncu maddesinin dördüncü fıkrasına birinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Bu şekle uymayan oy pusulaları geçersiz sayılır."

Madde 9- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 37 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirebilir. Değiştirilen yönetim kurulu üyeleri öncekilerin görev sürelerini tamamlar."

Madde 10- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 48 inci maddesinin son fıkrasına, ikinci cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Değiştirilen denetim kurulu üyeleri öncekilerin görev sürelerini tamamlar."

Madde 11- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 49 uncu maddesinin, birinci fıkrasının (4) numaralı bendindeki "kooperatif personeliyle 2 nci derece dahil kan ve sıhri hısım" ibaresi ile ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 12- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin 76 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki "ve kooperatifin en az %51 hissesine sahip bulunduğu iktisadi işletmeler" ibaresi madde metninden çıkarılmış ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Kooperatif, Birliğin, denetim elemanlarınca yapılan denetim sonucunda Kanuna, Anasözleşmeye ve iyi niyet esaslarına aykırı olmayacak şekilde vereceği talimatlara da uyar."

Madde 13- Tarım Satış Kooperatifi Örnek Anasözleşmesinin, 31 inci maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi, 38 inci maddesinin dördüncü fıkrası, 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi, 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 85 inci maddesi madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 14- 6/12/2000 tarihli ve 2000/1752 sayılı Kararnamenin eki "Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesi"nin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrası madde metninden çıkarılmış ve altıncı fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Ortaklık başvurusu reddedilen Kooperatifin ise, red kararının kendisine tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde itiraz ederek, yönetim kurulu aracılığıyla genel kurula başvuru hakkı saklıdır."

Madde 15- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

"5) Birliğin belirleyeceği objektif kriterlere göre, ekonomik ihtiyaç ve verimlilik açısından yaptırılacak inceleme sonucunda, gelirleri giderlerini karşılayamayan ve birliğe mali yük getirdiği belirlenen ve birlikçe bir yıldan az olmamak üzere verilen sürede gereken tedbirleri alıp durumunu düzeltemeyen,"

Madde 16- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin 20 nci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, beşinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Temsilciler, ortak kooperatiflerin genel kurulları tarafından üç yıl için seçilirler ve görev süreleri bitip yenileri seçilinceye kadar görevde kalırlar. Temsilcilerin gerek seçimlerinde gerekse görev süreleri içerisinde "Kooperatif anasözleşmesinin 38 inci maddesinin birinci fıkrasının (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı bentlerinde sayılan kooperatif yönetim kurulu üyelerinde aranan şartları taşımaları gerektiği gibi, kooperatif anasözleşmesinin yönetim kurulu üyeliğinin sona ermesine ilişkin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (1), (3), (4), (5), (6) ve (7) numaralı bentlerinde sayılan hükümleri bunlar hakkında da uygulanır. Temsilciler genel kurulca azledilemezler."

"Kooperatiflerin boşalan temsilcilerinin yedeklerle de doldurulamaması halinde, kalan süreyi tamamlamak üzere kooperatifin ilk genel kurul toplantısında boş temsilcilikler ve yedekler için seçim yapılır."

"Yönetim kurulu tarafından ortak kooperatiflerin rekolte vaziyetlerine göre o iş yılında birliğe teslim edilecek toplam ürün miktarının, birliğin mali imkanları ile piyasa koşullarına göre değerlendirilmesi sonucunda tüm kooperatifleri kapsayacak şekilde ortaklardan genel kurula katılabilmeleri için teslim etmek zorunda oldukları ürün miktarının altında alım yapılmasına veya hiç alım yapılmamasına karar verilebilir. Bu durumda, o iş yılında rekolte beyannamesi vermiş olup da yönetim kurulunca belirlenen ürün alım esaslarına uyan ve vadesi gelen borcu bulunmayan tüm ortaklar genel kurul toplantısına katılma hakkına sahip olur."

Madde 17- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin 36 ncı maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Süresi sona eren yönetim kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri mümkündür. Genel kurul lüzum görürse yönetim kurulu üyelerini her zaman değiştirilebilir. Değiştirilen yönetim kurulu üyeleri öncekilerin görev sürelerini tamamlar."

Madde 18- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"8) Ortağı olduğu kooperatiften temsilci seçilememeleri,"

Madde 19- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin 48 inci maddesinin ikinci fıkrasına üçüncü cümleden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Değiştirilen denetim kurulu üyeleri öncekilerin görev sürelerini tamamlarlar."

Madde 20- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendindeki "Birlik personeliyle ikinci derece dahil kan ve sıhri hısım" ibaresi ile ikinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 21- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin 62 nci maddesinin (1) numaralı alt bendinin birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve ikinci paragrafında yer alan " %89 payın" ibaresi "%84 payın" şeklinde değiştirilmiştir.

"Gelir-gider müspet farkının; %10'u yedek akçe hesabına, %5'i fevkalade yedek akçe hesabına ve %1'i tanıtma ve eğitim hizmetlerini sağlayacak fona ayrılır."

Madde 22- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki "ve Birliğin en az %51 hissesine sahip olduğu iktisadi işletmeler" ibaresi madde metninden çıkarılmış üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Birlik birimleri ve ortak kooperatiflerin görevlileri, bu kuruluşlara ait para ve para hükmündeki kağıtları ve gizli de olsa bunlarla ilgili defter ve belgeleri istenildiğinde müfettişlere, kooperatif kontrolörlerine ve birlik denetim görevlilerine göstermek, saymasına ve incelemesine yardımda bulunmak, istenilen bilgileri gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak vermek ve doğru beyanda bulunmakla yükümlüdürler."

Madde 23- Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Örnek Anasözleşmesinin, 22 nci maddesinin (1) numaralı bendinin üçüncü ve dördüncü paragrafları ile beşinci paragrafının birinci cümlesi, 30 uncu maddesinin altıncı fıkrasının son cümlesi, 37 nci maddesinin dördüncü fıkrası, 43 üncü maddesinin beşinci fıkrası madde metninden çıkarılmıştır.

Madde 24- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 25- Bu Kararı Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)