İnteraktif CD

24 Şubat 2004 - 25383           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Baknı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin'in Vekalet Etmesine Dair Tekzere

2

Atama Kararları

- 2004/6803 Dısişleri Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

2

- Devlet, Bayındırlık ve İskan ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

3

Yönetmelikler

- Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığı Akaryakıt Ölçü ve Stok İşlemleri Yönetmeliğinin 7 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

4

- Milli Eğitim Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle Atanacak Personelin Seçimine İlişkin Yönetmelik

4

- Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

9

- Bağ-Kur Denetmeni ve Yardımcılarının Atama Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - Bağ-Kur Denetmeni ve Yardımcılarının Atama Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

12

- Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

- Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21

- Sanayi Mallarının Satış Sonrası Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliğine Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

22

Genelge

- Yurt Dışına Yapılan İnsani Yardımlar ile İlgili (2004/14) Sayılı Başbakanlık Genelgesi

23

Tebliğler

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (No: SGM-2004/1)

25

- Yeterlik Belgesi Tebliği

29

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (4839 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/87 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/31 (4839 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/87 Sayılı Kararı

37

İlanlar

a - Yargı İlanları

67

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

73

c- Çeşitli İlanlar

80

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

0

- Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90