"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Bağ-Kur Denetmeni ve Yardımcılarının Atama Yetki Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:24.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25383A

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç ve Kapsam

Madde 1- Bu Yönetmelik, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında denetmenlik hizmetini yürütmek amacıyla görev yapan Bağ-Kur denetmen yardımcısı ile Bağ-Kur denetmenlerinin atama, yetki, görev ve sorumluluklarına, çalışma usullerine özlük haklarına, inceleme, tespit ve kontrol işlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik, 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunun değişik 6 ncı maddesinin (c) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen;

  Kurum       : Bağ-Kur'u, 
  Genel Müdür    : Bağ-Kur Genel Müdürünü, 
  Yönetmelik     : Bu Yönetmeliği, 
  Denetmen      : Bağ-Kur Denetmenini, 
  Denetmen Yardımcısı: Bağ-Kur Denetmen Yardımcısını, 
  Sınav Kurulu    : Seçme ve yeterlik sınavlarını yapan kurulu, 
  Seçme sınavı    : KPSS'de başarılı olanlardan denetmen yardımcılığına 
             alınacaklara uygulanacak yazılı ve/veya sözlü 
             sınavları, 
  Yeterlik sınavı  : Bağ-Kur denetmenliğine atanacaklara uygulanacak 
             yazılı ve sözlü sınavı, 

  ifade eder. 

       İKİNCİ BÖLÜM 

       Görevleri, Yetkileri, Sorumlulukları ve Görev Yerleri 

Görevleri

Madde 4- Denetmen ve denetmen yardımcıları; Kurum adına il müdürlüklerinde il müdürüne bağlı olarak çalışma programı dahilinde aşağıdaki görevleri yaparlar:

a) Meslek kuruluşlarında, vergi dairelerinde, belediyelerde, özel idarelerde, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, muhtarlıklarda, iş yerlerinde; Kuruma tescili gerekenleri, sigortalılığı sona erenleri ve adres değişikliklerini tespit etmek,

b) Kurumun protokol yaptığı sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde sağlık sigortası uygulamasını kontrol etmek,

c) İl Müdürünce verilecek benzeri diğer görevleri yapmak ve idari para cezası uygulamak.

Yetkileri

Madde 5- Denetmen ve denetmen yardımcıları; Kurum adına meslek kuruluşlarında, vergi dairelerinde, belediyelerde, özel idarelerde, ilgili diğer kurum ve kuruluşlarda, muhtarlıklarda, işyerlerinde, Kurumun yaptığı protokol veya sözleşme hükümleri uyarınca, sağlık kurum ve kuruluşları ile eczanelerde kontrol ve inceleme yaparlar.

Denetmen ve denetmen yardımcıları; bu görevlerini yerine getirirken, her türlü kayıt, defter, dosya ve benzeri belgeleri incelemeye, belgelerin tasdikli örneklerini almaya, gerektiğinde izleri kaybolacak konusu suç teşkil eden belgeleri zimmet karşılığında almaya, yetkilidirler.

Denetmen ve denetmen yardımcıları; inceleme, tespit ve kontrol görevlerini yürüttükleri sırada, disiplin ya da ceza kovuşturması açılması gereken fiil ve hareketleri tespit ettikleri takdirde, bu konudaki delil ve belgelerin değiştirilmesi, yok edilmesi tehlikesi veya daha geniş emniyet araştırmasına gerek duyulması halinde, konuyu geciktirmeden emniyete ayrıca, bir ön inceleme raporu ile gereği yapılmak üzere il müdürüne bildirirler.

Sorumlulukları

Madde 6- Denetmen ve denetmen yardımcıları; bulundukları yerlerde, görev ve sıfatlarına uygun vakar ve ciddiyeti göstermek, nezaket kurallarına uymak, tartışmalara girmekten kaçınmak, görevlerini yerine getirirken etki altında kalmadan tarafsız davranmak, yasalarda yer alan ve memuriyet sıfat ve görevlerinin gerektirdiği hususlara uymak zorundadırlar.

Görevlerini ilgili yasalar çerçevesinde özenle yerine getirmekle sorumludurlar. İnceleme yaptıkları gerçek ve tüzel kişilerden borç alamazlar, onlarla menfaat ilişkisine giremezler.

Görevleri sırasında öğrendikleri gizli bilgi ve belgeleri açıklayamazlar.

Bu Yönetmelikle belirlenen görevlerin Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütülmesini, Kalite Yönetim Sistemi'nin yaygınlaştırılmasını ve iyileştirilmesini sağlamak zorundadırlar.

İlgili mevzuat gereğince kendilerine verilen görevleri yerine getirmekten il müdürüne karşı sorumludurlar.

Görev Yerleri

Madde 7- Denetmen ve denetmen yardımcıları; atandıkları il müdürlüklerinin faaliyet alanları içinde görev yaparlar. Ancak, Genel Müdür veya il müdürünün onayı ile görevin gerektirdiği zorunlu hallerde, görev bölgeleri dışında da tespit, inceleme ve kontrol yapabilirler.

Denetmenler yer değiştirme suretiyle atamaya tabidirler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul ve Esasları, Çalışma Anlayışı, Rapor, İşleme Koyma,

Kayıt ve Dosyalama

Çalışma Usul ve Esasları

Madde 8- Denetmen ve denetmen yardımcıları; atandıkları il müdürlüğünde il müdürüne bağlı olarak görev yaparlar, görev emirleri il müdürünce onaylanır. Çalışmalarını il müdürünce onaylanan program dahilinde yürütürler.

Çalışma programlarının uygulanması sırasında, il müdürlüğünün acil ihtiyaçlarının gerektirmesi ya da aynı yerde görevli Kurum müfettişlerinin talep etmesi halinde, çalışma programı il müdürünce değiştirilebilir.

Programın yürütülmesinden il müdürü sorumludur.

Çalışma Anlayışı

Madde 9- Denetmen ve denetmen yardımcıları; görevlerini yerine getirirken;

a) Kurumca benimsenen amaca yönelik prensipleri, ilke ve yöntemleri titizlikle uygulamayı,

b) Hizmetin en verimli düzeye ulaşması için alınması gereken önlemleri ilgili mercilere sunmayı,

c) Görevin yerine getirilmesinde özenli ve özverili davranmayı,

d) İnceleme yaptığı kuruluşlarda örnek davranış içinde, eğitici ve yol gösterici olmayı,

e) Kurum işlemlerine kaynak teşkil eden kurum ve kuruluşlardan doğru ve zamanında bilgi gelmesi için gayret içinde olmayı,

f) Görevleriyle ilgili olarak inceleme ve araştırma yaparak çözüm üretmeyi,

Amaçlayan bir anlayış içinde olmalıdırlar.

Rapor

Madde 10- Denetmen ve denetmen yardımcıları; yürüttükleri her işin sonunda bir rapor düzenlerler. Raporun usul ve esasları Teftiş Kurulu Başkanlığınca belirlenir.

İşleme Koyma

Madde 11- Denetmen ve denetmen yardımcıları tarafından düzenlenen raporlar il müdürünce incelenir ve işleme konulur. il müdürü rapordaki görüşe iştirak etmiyorsa, gerekçeleri ile birlikte raporu Teftiş Kurulu Başkanlığına gönderir. Teftiş Kurulu Başkanlığı konuyu inceler ve ortaya çıkan görüşü Genel Müdürlük Makamının onayını alarak uygulamaya koyar.

Kayıt ve Dosyalama

Madde 12- Denetmen ve denetmen yardımcıları kendilerine ait zimmet defterine, gelen ve giden yazılar ile düzenledikleri raporları her yıl birden başlamak üzere tarih sırasına göre kaydederler.

Denetmen servisinde de her denetmen ve denetmen yardımcısı için oluşturulacak dosyalara raporlar sıra ile konulur. Ayrıca Yıllık Çalışma Plan ve Programlarının ve sonuçlarının izlendiği düzenli bir dosyalama sistemi oluşturulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetmen Yardımcılığına Atanma

Sınav Şekli

Madde 13- Denetmen yardımcıları seçme sınavı bu Yönetmelikte belirtilen sınav konularından Genel Müdürlük tarafından belirlenen zamanlarda yazılı ve/veya sözlü olarak yapılır.

Denetmen yardımcılığı seçme sınavına girebilmek için 18/03/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyarınca yapılan KPSS sınavında başarılı olmak şarttır.

Denetmen yardımcılığına, KPSS' de başarılı olan ve Kurumca istenen sayı da çağrılan adaylar arasında yapılacak seçme sınavı ile girilir. Seçme sınavında başarılı olanlar denetmen yardımcılığı kadrosuna atanırlar.

Sınav Kurulu

Madde 14- Sınav Kurulu, Genel Müdür veya görevlendireceği bir Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında Teftiş Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı, Genel Müdürün uygun gördüğü bir daire başkanı ve bir denetmen olmak üzere beş asil üyeden oluşur.

Genel Müdürün uygun göreceği bir daire başkanı ve iki denetmen de yedek üye olarak seçilir.

Denetmen Yardımcılığı Seçme Sınavına Katılma Şartları

Madde 15- Denetmen yardımcılığı sınavına katılabilmek için;

a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

b) Yazılı sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış bulunmak,

c) Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri ile maliye, çalışma ekonomisi, matematik, istatistik bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen ve en az dört yıl lisans eğitimi veren yerli ve yabancı fakülte veya yüksek okullardan birini bitirmiş olmak,

d) KPSS sonuçlarına göre en az 70 puan almış olmak,

e) Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya ertelenmiş olmak,

f) Sağlık yönünden her türlü iklim ve yolculuk şartlarına dayanıklı olmak (Bu durum Sağlık Kurulu raporu ile belirlenir ve rapor atama sırasında istenir),

g) İki defadan fazla Kurum denetmen yardımcılığı seçme sınavına katılmamış olmak,

h) Yapılacak inceleme sonucunda sicil, tutum ve davranışları yönünden denetmen yardımcılığına engel bir durumu bulunmamak,

gereklidir.

Denetmen Yardımcılığı Seçme Sınavının İlanı

Madde 16- Denetmen yardımcılığı seçme sınavına katılacaklarda aranacak şartlar, başvurunun tarihi, yeri ve şekli ile istenecek belgeler, sınavın yeri, zamanı ve sınav konuları ile açıktan atama izni alınan kadro sayısı, sınıfı, unvanı, dereceleri ve KPSS taban puanı; sınav tarihinden en az bir ay önce, Resmi Gazete ve ülke genelinde yayımlanan trajı en yüksek ilk beş gazeteden birinde ilan vermek ve Genel Müdürlük ile İl Müdürlükleri panolarına asılmak ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Adaylara başvuru için en az 15 gün süre tanınır. Sınav başvuru süresinin bitimi ile yazılı sınavın başlama tarihi arasında en az 15 günlük süre bırakılır.

Denetmen Yardımcılığı Seçme Sınavına Müracaat ve İstenecek Belgeler

Madde 17- Denetmen yardımcılığı sınavına girmek isteyenler Genel Müdürlükçe belirlenen İş talep Formu ile bizzat Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bir dilekçeyle müracaat ederler. Başvuru sırasında istenen belgelerin seçme sınavı duyurusunda belirtilen en son başvuru tarihine kadar Genel Müdürlük kayıtlarına intikal etmesi şarttır. Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz. Seçme sınavına katılacaklara fotoğraflı ve onaylı "Adaylık Belgesi" verilir.

Adaylardan başvuru sırasında ayrıca aşağıdaki belgeler istenir.

a) KPSS puan belgesi,

b) Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli örneği,

c) Yüksek öğrenim bitirme diploması veya çıkış belgesinin aslı veya tasdikli örneği (15. maddenin (c) bendinde belirtilen okullara denk okullar için, ayrıca ilgili mercilerden alınacak belge aslı veya onaylı örneği),

d) Erkek adaylardan askerlik görevini yaptığını veya sınav tarihinde ertelenmiş olduğunu veya askerlikle ilişiği bulunmadığını gösterir belge,

e) Cumhuriyet Başsavcılığından alınacak adli sicil belgesi,

f) Her türlü yolculuk şartlarına dayanıklı olduğuna dair tam teşekküllü resmi sağlık kuruluşlarından alınacak sağlık kurulu raporu (sağlık kurulu raporu atama sırasında da verilebilir),

g) Mal Bildirimi (Atama sırasında da verilebilir.),

h) 4 adet 4,5X6 cm boyutlarında fotoğraf,

ı) Özgeçmiş (kendi el yazısı ile).

Gerçeğe Aykırı Beyan

Madde 18- Yapılan sınavları kazananlardan talep formunda gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar ve haklarında genel hükümlere göre işlem yapılır.

Seçme Sınavının Yapılacağı Yer

Madde 19- Denetmen yardımcılığı seçme sınavı Ankara'da yapılır. Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmazlar.

Yazılı Seçme Sınavı Konuları

Madde 20- Ekonomi, Hukuk, Maliye, Genel Muhasebe, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi konularından oluşur.

Yazılı Seçme Sınavı Sorularının Hazırlanması

Madde 21- Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları ile her soruya verilecek puanlar ve sınav süreleri, sınav konularına göre tespit edilir. Hazırlanan sorular sınav kurulu üyeleri tarafından imzalanarak, her konunun sorusu ayrı bir mühürlü zarf içinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı Seçme Sınavının Yapılma Şekli

Madde 22- Sınavlar duyurulan saatte başlar. Sınava giren adaylar, sınav giriş belgeleri ile birlikte geçerli kimlik belgesini de istenildiğinde görevlilere ibraz etmek zorundadırlar.

Sınava, içinde sınav soruları bulunan mühürlü zarfın sınava katılanların huzurunda açılması, adaylara dağıtılması, veya yazdırılması suretiyle başlanır. Sınav sorularını kapsayan zarfların açılması esnasında, durumu tespit etmek üzere tutanak düzenlenir. Bu tutanak sınav görevlileri ve sınava katılan adaylardan ikisi tarafından imzalanır.

Sınav başladıktan sonra sınav salonuna gelen adaylar sınava kabul edilmezler. Adaylar sınav sorularının cevaplarını mühürlü cevap kağıtlarına yazarlar. Sınavda siyah kurşun kalem haricinde başka kalem kullanılmaz. Cevap kağıtlarının kapatılacak kısmı dışında adayların kimliğini belirtecek herhangi bir yazı yazılmaz ve işaret konulmaz. Belirleyici yazı yazan veya işaret koyan adaylarla, sınavda kopya çektiği tespit edilen adaylar hakkında bir tutanak düzenlenerek bunların sınavları geçersiz sayılır.

Sınav sonunda, toplanan cevap kağıtları ve mühürlü zarftaki soruların açılması ile ilgili tutanaklar bir zarf içerisine konulur ve zarf kapatılıp mühürlendikten sonra sınavın bittiği sınava katılan adaylardan en az ikisi tarafından imzalanarak düzenlenen tutanakla birlikte sınav evrakı Sınav Kurulu Başkanlığına teslim edilir.

Yazılı Seçme Sınav Cevaplarının Değerlendirilmesi

Madde 23- Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için her konudan 100 tam puan üzerinden 60 puandan az olmamak üzere ortalama 70 puan almak gerekir.

Yazılı sınav sonuçları tutanakla tespit edilir.

Yazılı Seçme Sınav Sonuçlarının Duyurulması

Madde 24- Yazılı sınavı kazananların başarı sırasına göre listesi hazırlanarak sonuçlar Genel müdürlük ilan panosunda ve Kurum internet sitesinde yayımlanır.

Sözlü Seçme Sınavı

Madde 25- Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü seçme sınavına tabi tutulabilir. Sözlü sınavda, yazılı seçme sınav konuları, genel kültür, zeka ve kavrayış, ifade, tutum ve davranışı ve temsil yeteneği gibi hususlar değerlendirilir.

Sözlü Seçme Sınavın Değerlendirmesi

Madde 26- Sözlü sınavda adaylar, Sınav Kurulu üyelerinin her biri tarafından 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Üyelerce verilen puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav puanını teşkil eder. Sözlü sınav başarısı için aritmetik ortalamanın en az 70 olması şarttır.

Sınav Kurulu sözlü sınav sonuçlarını da tutanakla tespit eder.

Seçme Sınavı Notu ve Sonucunun Duyurulması

Madde 27- Seçme sınavı notu, her iki sınavında yapılması halinde, yazılı ve sözlü sınav notları toplamının aritmetik ortalamasıdır. Sınav sonuçları, Sınav Kurulunca notu en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle başarı derecesine göre liste halinde tespit edilerek bir tutanağa bağlanır. Kadro imkanları ve ihtiyaca göre belirlenen yeteri kadar aday giriş sınavını kazanmış sayılır. Başarılı olanların adı ve soyadı liste halinde Genel Müdürlük ana hizmet binaları ve Kurumun internet sitesinde ilan edilir. Sınav sonucu, kazananlara Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından taahhütlü olarak bildirilir. Giriş sınavını kazanamayanlar, müteakip sınavlardan yalnız birine, bir defa daha girebilir.

Denetmen Yardımcılığına Atanma ve Kıdem Sırası

Madde 28- Sınavda başarı gösterenler, başarı sırası ile boş olan Bağ-Kur denetmen yardımcısı kadrolarına atanırlar.

Sınavda başarı gösterenlerin sayısı, kadro sayısından fazla olursa seçme sınav notu yüksek olanlar tercih edilir. Diğerleri yedek olarak değerlendirilir. Sınav sonuçları atama için kazanılmış hak sayılmaz.

Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı tarafından, sınavı kazandığına ilişkin kendilerine tebligat yapılan adaylar, bildiride belirtilen süre içerisinde atamaya esas belgeler ile atanmak üzere başvurmazlarsa haklarını kaybederler.

Atandığı halde yasal mazereti olmaksızın yasal süre içerisinde göreve başlamayanlar, denetmen yardımcılığına atanmak için sonradan hak iddia edemezler.

Denetmen yardımcıları arasındaki kıdem sırası, aynı seçme sınavını kazanarak denetmen yardımcılığına atananlar arasındaki seçme sınavı notlarına göre belirlenir.

Seçme Sınavı Belgelerinin Saklanması

Madde 29- Sınavda başarı göstererek atananların sınavla ilgili belgeleri özlük dosyalarında, bunun dışındaki belgeler ise bir yıl süreyle saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Madde 30- Denetmen yardımcıları, Bağ-Kur Genel Müdürlüğü "Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik" hükümlerine göre "Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ile Staj Eğitimi" şeklinde yapılır.

Yetiştirmede Amaç

Madde 31- Denetmen yardımcıları,

a) Kişiliklerini mesleğin niteliklerine göre geliştirmek,

b) Çalışma konularıyla ilgili mevzuat ve uygulamalar ile ön inceleme ve inceleme konularında uzmanlaşmalarını sağlamak,

c) Bilimsel çalışma, araştırma yapma ve bilgisayar gibi çağdaş araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlığı kazandırmak,

d) Görev ve yetki alanlarına giren konular ile sosyal güvenlik mevzuatını öğrenmelerine yardımcı olmak,

e) Sosyal ve kültürel etkinliklere aktif olarak katılmalarını sağlamak,

f) Kuruma yüksek nitelikli personel kazandırmak,

hedeflerine uygun olarak yetiştirilirler.

Denetmen Yardımcıları Yetiştirme Programı

Madde 32- Üç yıllık yardımcılık döneminde aşağıdaki eğitim programı uygulanır:

A) Birinci Dönem Çalışmaları (Temel ve Hazırlayıcı Eğitim):

Memuriyete aday olarak giren denetmen yardımcılarının temel eğitiminde, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığınca Aday Memurların Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

B) İkinci Dönem Çalışmaları (Staj Eğitimi ve Yetki Verme):

Denetmen yardımcıları, Kurum mevzuatı ve uygulaması alanına giren aşağıdaki konularda, belirlenecek program çerçevesinde ilgili daire başkanlıklarınca eğitime tabi tutulurlar:

a) Bağ-Kur Mevzuatı

b) İş, Sosyal Güvenlik ve Meslek Kuruluşları Mevzuatı

c) Sağlık Mevzuatı

d) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Devlet İdaresi ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar ile Mal Aleyhindeki Cürümlere İlişkin Genel Bilgiler, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması)

e) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar ve Akdin Nevileri)

f) İdare Hukuku (Genel Esaslar, Türkiye'nin İdari Yapısı ve İdari Yargı)

g) Medeni Hukuk (Genel Esaslar, Şahsın Hukuku ve Eşya Hukuku)

h) Harcırah Yasası

ı) Devlet Memurları Yasası

j) Vergi, Resim ve Harçlarla İlgili Mevzuat

k) Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

l) Bağ-Kur Denetmenlerinin görev yetki ve sorumlulukları

Bu dönemde denetmen yardımcıları, belge toplama değerlendirme usul ve esasları, rapor yazma teknikleri konularında denetmenler tarafından eğitilirler.

Denetmen yardımcıları, belirlenen süre içinde refakatinde bulundukları denetmenin gözetim ve denetimi altındadır. Kendilerine verilen görevleri denetmenin talimatına göre yerine getirirler; resen inceleme, denetim ve araştırma yapamazlar, rapor düzenleyemezler.

Ancak, bir yılını başarı ile bitiren denetmen yardımcılarına, refakatinde çalıştıkları denetmenlerin görüşleri alınmak; bilgi seviyeleri, bu Yönetmeliğin 36 ncı maddesindeki esaslara göre belirlenecek Sınav Kurulunca, aynı yönetmeliğin 37 nci maddesindeki konuların uygun görülenlerinden sorular seçilerek, bilgi düzeyleri sınavla ölçülmek suretiyle; resen kontrol, inceleme ve denetleme yetkisi verilir.

ALTINCI BÖLÜM

Yeterlik Sınavı, Sınav tarihinin Bildirilmesi, Başka Göreve Atama Yeterlik Sınavı

Madde 33- Denetmen yardımcılarından en az üç yıl süreli "Eğitim ve Staj" dönemini tamamlayanlar ve sicili olumlu olanlar yeterlik sınavına tabi tutulurlar.

Yeterlik Sınavı Tarihinin Bildirilmesi

Madde 34- Yeterlik sınavına hak kazanan denetmen yardımcıları, yazılı ve sözlü olarak iki kısımda yapılan yeterlik sınavına girerler. Bu sınavın tarihi, saati ve yeri sınav tarihinden en az iki ay önce yazı ile bildirilir.

Yeterlik Sınav Konuları

Madde 35- Yeterlik sınavının yazılı ve sözlü kısımları aşağıda belirtilen konulardan sorular seçilmek suretiyle yapılır:

A) Mevzuat ve Uygulama:

a) İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı

b) Kurumun görev ve çalışmaları ile İlgili mevzuatı ve uygulaması

c) Borçlar hukuku (Genel esaslar ve akdin nevileri)

d) İcra-İflas hukuku

e) Medeni hukuk (Genel esaslar, Şahsın hukuku, Eşya hukuku)

f) Harcırah Kanunu

g) Devlet Memurları Kanunu ve Kurum personeli ile ilgili mevzuatlar

h) Vergi, Resim ve Harçlar ile İlgili Mevzuat

B) Kontrol, İnceleme ve Denetleme Yöntemleri:

a) Ceza Hukuku (Genel Esaslar, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin yargılanması, Devlet İdaresi ve Ammenin İtimadı Aleyhine İşlenen Suçlar ve Mal Aleyhindeki Cürümlere İlişkin Genel Bilgiler)

b) 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

c) Kontrol ve İnceleme Yöntemleri

d) Bağ-Kur Denetmenlerinin görev yetki ve sorumlulukları

Yazılı Yeterlik Sınav Soruları ve Cevap Anahtarlarının Hazırlanması

Madde 36- Yazılı sınav soruları ve cevap anahtarları 37 nci madde de belirtilen konulardan seçilmek suretiyle Sınav Kurulunca hazırlanır. Sınav süresi ve her soruya verilecek puanlar Sınav Kurulunca belirlenir ve imzalanarak mühürlü zarf içerisinde Sınav Kurulu Başkanına teslim edilir.

Yazılı Yeterlik Sınavının Yapılış Şekli

Madde 37- Yazılı sınavda Sınav Kurulu üyeleri ve sınav kurulu başkanının teklifi ve makam onayı ile görevlendirilenler sınav gözcülüğü yapar. Sınav sorularının bulunduğu mühürlü zarf, sınava giren denetmen yardımcılarının huzurunda açılarak sorular dağıtılır veya yazdırılır.

Denetmen yardımcıları cevaplarını dağıtılan cevap kağıtlarına yazarlar. Cevap kağıtları, isim yazılı kısım kapatılmak ve kaç adet kağıt verildiği tespit edilmek suretiyle Sınav Kurulu Başkanına verilir. Sınavda kopya çektiği tespit edilen denetmen yardımcısı başarısız sayılır.

Yeterlik Yazılı Sınavı Cevaplarının Değerlendirilmesi

Madde 38- Yeterlik yazılı sınavı sorularına verilen cevaplar, Sınav Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başkan ve Üyelerce verilen puanın Aritmetik ortalaması 70 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.

Yazılı sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

Yeterlik Sözlü Sınavı

Madde 39- Yazılı sınavda başarılı olan denetmen yardımcıları 37 nci maddede belirtilen konulardan sözlü sınava tabi tutulur. Sözlü sınav sorularına verilen cevaplar, Sınav Kurulu tarafından 100 puan üzerinden değerlendirilir. Başkan ve Üyelerce verilen puanın Aritmetik ortalaması 70 ve üzeri olanlar başarılı sayılır.

Sözlü sınav sonuçları bir tutanakla tespit edilir.

Yeterlik Sınav Notu

Madde 40- Denetmen yardımcıları için yeterlik sınav notu yazılı ve yapılması halinde sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.

Denetmenliğe Atanma

Madde 41- Yeterlik sınavında başarı gösteren denetmen yardımcıları boş olan denetmen kadrolarına başarı sırasına göre atanırlar.

Başka Göreve Atama

Madde 42- Yeterlik sınavında başarılı olamayanlar, Başka göreve atanmayı talep edenler ile Denetmen yardımcılığı döneminde sicillerine göre denetmenlikte başarı gösteremeyeceği anlaşılanlar, denetmenlik görevi ile bağdaşmayacak tutum ve davranışları tespit olunanlar, yeterlik sınavına alınmaksızın denetmenlik kadrosu dışında durumlarına uygun başka görevlere atanırlar.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Resmi Mühür ve Kimlik Belgesi

Madde 43- Denetmenlere müteselsil sıra numarası taşıyan resmi mühür ile şekli ve içeriği Genel Müdürlükçe belirlenecek kimlik belgesi verilir. Kimlik belgeleri Personel ve Eğitim Dairesi Başkanı tarafından imzalanır. Resmi mühür ve kimlik belgesi zimmetle verilir.

Görevden ayrılan denetmenler mühür ve belgelerini il müdürlüğüne teslim etmek zorundadırlar.

Kıdem

Madde 44- Kıdem meslekte geçirilen süredir. Bu süreye ücretsiz izin dahil edilmez. Aynı giriş sınavıyla denetmen olanlar arasında kıdem, yardımcılık ve yeterlik sınavlarındaki başarıya göre belirlenir.

Yeniden Atama

Madde 45- Denetmenliğe atandıktan sonra kendi isteği veya nakil suretiyle ayrılan denetmenlerden, geçmişte denetmenlik görevi ve meslek onuruyla bağdaşmayacak herhangi bir eylemde bulunmadığı anlaşılanlar, boş kadro bulunması ve Genel Müdürün uygun görmesi halinde yeniden denetmenliğe atanabilirler.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Geçici Hükümler

Geçici Madde 1- Denetmen yardımcıları, Kurumda denetmen kadroları oluşuncaya kadar, bu Yönetmeliğin 32 nci maddesinde belirtilen ikinci dönem çalışmalarını, Teftiş Kurulu Başkanlığının hazırlayacağı bir program dahilinde, merkezde teorik ve İl Müdürlüklerinde uygulamalı olarak Müfettişlerin veya İl Müdürünün gözetiminde tamamlarlar. Resen kontrol, inceleme ve denetleme yetkisi bunların görüşleri alınarak verilir.

Geçici Madde 2- Kurumda denetmen kadroları oluşuncaya kadar, bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinde öngörülen Sınav Kurullarında yer alması gereken denetmenler yerine, Teftiş Kurulu Başkanının önerisi ve Genel Müdürlük Makamının onayıyla müfettişler görevlendirilir.

Yürürlük

Madde 46- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 47- Bu Yönetmelik hükümlerini Bağ-Kur Genel Müdürü yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)