"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Resmi Gazete Tarihi:24.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25383A

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler Amaç, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun toplanma ve çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

Madde 2- Bu Yönetmelik 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 32 nci mad- desine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 3- Bu Yönetmelikte geçen:

  Bakan     : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını, 
  Bakanlık   : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını, 
  Kurum     : Türkiye İş Kurumunu, 
  Genel Müdür  : Türkiye İş Kurumu Genel Müdürünü, 
  Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu, 
  Başkan    : Yönetim Kurulu Başkanını, 
  Genel Müdürlük: Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğünü, 

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yönetim Kurulunun Oluşumu Çalışma Usul ve Esasları

Yönetim Kurulunun Oluşumu

Madde 4- Yönetim Kurulu, Genel Müdürün başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın önerisi üzerine müşterek kararla atanan birer temsilci ile en çok üyeye sahip işçi konfederasyonu, işveren konfederasyonu ve Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonunca belirlenen birer üyeden olmak üzere altı üyeden oluşur.

Genel Müdürün bulunmadığı hallerde Bakanlık temsilcisi Kurula başkanlık eder.

Üyelerin Görev Süresi, Seçilme ve Atanma Şartları ile İzinleri

Madde 5- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süreleri biten üyeler, yeni üyeler göreve başlayıncaya kadar görevlerine devam ederler. Görev süresi içinde herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu Üyeliği sona erenlerin yerlerine aynı usulle bir ay içinde yenileri atanır veya seçilir. Bu şekilde göreve gelenler, yerlerini aldıkları üyenin görev süresini tamamlarlar.

Yönetim Kurulu üyelerinin Devlet Memurluğuna atanabilme şartlarını taşımaları ve siyasi parti organlarında görevli bulunmamaları, ayrıca atama ile gelecek üyelerin finans konusunda yeterli deneyime sahip olmaları, hukuk, iktisat, maliye, finans, işletme, kamu yönetimi, sosyal politika veya iş hukuku dallarında en az lisans düzeyinde öğrenim yapmış olmaları zorunludur.

Yönetim Kurulu üyelerinin yurt içi ve yurt dışı görev gezileri ve izinleri ile kullanma tarihleri, Yönetim Kurulu Kararı ile düzenlenir. Bu konunun gündeme alınması 8 inci madde hükümlerine tabi değildir.

Üyelerin Mali Hakları

Madde 6- Toplantılara iştirak eden Yönetim Kurulu Başkanı ve müşterek kararname ile atanan üyelerine 22/01/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesine göre kamu iktisadi teşebbüsleri yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen miktarlarda ilave aylık ücret verilir. Diğer yönetim kurulu üyelerine ise kadrosunun karşılığı olan aylık ve diğer mali haklar ödenir. Yolluklarında ise 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin bütün toplantılarda bulunmaları esastır. Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri, mazeretleri nedeniyle toplantıya katılmamaları halinde, mazeretlerini engeç bir sonraki toplantıya kadar yazılı olarak Başkana bildirir.

Mazeretlerini bildirmeksizin toplantıya katılmayan üyelerin, net aylık ücret tutarlarından katılmadıkları toplantı gününe tekabül eden günlük ücretleri Yönetim Kurulu Kararı ile kesilir.

Ek ödeme ödenmesi ve kesilmesi konusunda ise Ek Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğü

Madde 7- Yönetim Kurulunun her türlü yazı ve diğer işleri Başkanın direktifi ve denetimi altında, Yönetim Kurulu Şube Müdürlüğünce yürütülür.

Gündem

Madde 8- Gündem, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından hazırlanır. Toplantı tarihinden en az 48 saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararı ile gündemdeki sıra değiştirilebilir. Gündem dışı olarak önemli ve ivedi konularda verilecek önerilerin gündeme alınması Yönetim Kurul Kararı ile olur.

Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

Madde 9- Yönetim Kurulu Başkanın daveti üzerine, haftada bir defadan az olmamak üzere üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan toplanır. Başkanın isteği veya en az 2 üyenin birlikte yazılı teklifi üzerine en geç 3 gün içinde Başkan, Kurulu olağanüstü toplantıya çağırır. Toplantı yeri Kurumun merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulu kararı ile merkez dışında da toplantı yapılabilir. Kararlar toplantıya katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın bulunduğu taraf çoğunlukta sayılır. Toplantıya katılmayan üyeler vekalet vermek suretiyle oy kullanamazlar. Toplantıda çekinser oy kullanılamaz.

Kurul tarafından gerekli görülmesi halinde konu ile ilgili yetkililer toplantıya davet edilerek dinlenebilir.

Gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmeden, bir önceki toplantıda alınan ve aynı gün imzalanamayan kararlar okutulur, tutanaklara uygun olduğu anlaşıldıktan sonra Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Başkan, gerekli gördüğü konularda Yönetim Kuruluna bilgi sunar, varsa gündem dışı konuşmalar yapılır. Gündem üzerinde bir değişiklik önergesi yoksa toplantıda gündemdeki maddeler sırası ile görüşülür.

Her bir gündem maddesine ait görüşmelerin bitiminde oylamaya geçilir. Her üye oyunu açık kullanır. Karara aykırı görüşü olanlar, gerekçesini belirtmek zorundadırlar.

Toplantıda karara bağlanmayan konular, bir sonraki toplantıda karara bağlanır.

Yetki Devri

Madde 10- Yönetim Kurulu devredilebilir nitelikteki yetkilerini alacağı bir kararla Genel Müdüre devredebilir.

Kararların Yazılması ve İmzalanması

Madde 11- Yönetim Kurulu kararları, toplantı sonucunda yapılan tutanaklara göre karar kağıtlarına yazılır. Kararlarda silinti, kazıntı ve çıkıntı yapılamaz, karar metinlerinde geçen paraya ilişkin rakamlar ayrıca yazı ile de belirtilir. Kararlar 2 nüsha hazırlanarak aynı gün, mümkün olmaması halinde, bir sonraki toplantıda Başkan ve üyeler tarafından imzalanır. Kararlara her takvim yılı başından itibaren bir sıra numarası verilir.

Kararlar;

a) Toplantı tarih ve sayısını,

b) Katılanların adlarını ve soyadlarını,

c) Karar metnini,

d) Toplantıya katılanların imzalarını,

e) Varsa karşı oy gerekçelerini,

içerir.

Alınan karara aykırı görüşte olan üyeler, karşı görüşlerini iki gün içinde yazılı olarak verirler. Karşı görüşler, kararda aynen yer alır. Kararların bir nüshası yıllık olarak ciltlettirilir, bir nüshası da Yönetim Kurulu Müdürlüğündeki dosyasında saklanır.

Kararların İlgili Mercilere Gönderilmesi

Madde 12- Yönetim Kurulu karar örnekleri, Başkan ya da Yönetim Kurulu Şube Müdürü tarafından imzalanıp mühürlenmek suretiyle onaylanır.

Uygulama birimlerine verilen onaylı karar örneklerinde karşı oy gerekçeleri bulunmaz.

Üst mercilere gönderilmesi gereken onaylı karar örnekleri karşı oyları da içerir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 13- 26/07/2001 tarihli ve 24474 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunun Toplantı ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 14- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 15- Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.
tammetin.jpg (2780 bytes)