İnteraktif CD

21 Şubat 2004 - 25380           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

21.02.2004 Cumartesi Sayı: 25380 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5092 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5092 İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- 204/6871 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Üyeliklerine Hüseyin KARATAŞ ve Mustafa YILMAZ'ın Atanmaları Hakkında Karar

7

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Kültür ve Turizm, Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

8

Yönetmelikler

- Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği - Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

11

- Tütün Mamulleri ile İlgili Fabrikaların Kurulmasına, Bu Mamullerin Üretimine, İç ve Dış Ticareti ve Denetlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İlke Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun 9 Sayılı İlke Kararı

27

Tebliğler

- 25.000 Liralık Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması ile İlgili Tebliğ (Sıra No: 2004/3) - 25.000 Liralık Madeni Paraların Tedavülden Kaldırılması ile İlgili Tebliğ (Sıra No: 2004/3)

28

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/2)

28

İlanlar

a - Yargı İlanları

29

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

30

c- Çeşitli İlanlar

41

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

0

- Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90