İnteraktif CD

19 Şubat 2004 - 25378           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/6751 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Belbaşı Tesisinin Kapanması ve Yeni Bir Sismik Araştırma İstasyonunun Faal Hale Getirilmesi ile İlgili Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6784 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2004/6784 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

16

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

17

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

17

- Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

18

- Bahçeşehir Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği

23

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

35

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

0

- Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90