İnteraktif CD

17 Şubat 2004 - 25376           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5085 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5085 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 5090 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun - 5090 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

9

- 5091 At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5091 At Yarışları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

9

- 5093 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5093 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bosna-Hersek Bakanlar Kurulu Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması ile Anlaşmada Değişiklik Yapan Notaların Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12

- 5094 Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5094 Avrupa Radyokomünikasyon Ofisi Kuruluş Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12

- 5095 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5095 Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Ateşli Silahlar, Parçaları ve Aksamları ile Mühimmatının Yasadışı Üretimine ve Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

12

- 5096 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5096 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticari Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13

- 5097 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5097 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

13

- 5098 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun - 5098 Özel Karayolu Taşıtlarının Geçici İthaline Dair Gümrük Sözleşmesi Değişikliklerinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14

- 5099 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun - 5099 Eşyanın Sınırlardaki Kontrollerinin Uyumlaştırılmasına İlişkin Uluslararası Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

14

TBMM Kararları

- 797 Bakanlığı Sırasında Enerji ve Doğalgaz Anlaşmalarında Türkiye Aleyhine Anlaşma ve Uygulamaların Yapılmasına Yol Açtığı, Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırdığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile Ayrıca Bakanlıkları Sırasında Uyguladıkları Yanlış ve Usulsüz Enerji Politikalarında İlgili Kurum ve Kuruluşların Uyarılarını Dikkate Almayarak Kamuyu Zarara Uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde Usulsüz Uygulamalara Onay Verdikleri ve Bu Suretle Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Fiillerini İşledikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

15

- 798 Türkbank İhalesi Sürecinde Malın Satımında ve Değerinde Fesat Oluşturacak İlişki ve Görüşmelere Girdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Haklarında Kurulan Meclis Soruşturması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin Karar

16

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/6749 Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Ek Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

17

- 2004/6755 Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ile Azerbaycan Cumhuriyeti Haberleşme Bakanlığı Arasında Posta ve Telekomünikasyon Alanında Protokol'un Onaylanması Hakkında Karar

21

- 2004/6761 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye - Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyeti'nden Yunanistan Cumhuriyeti'ne Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

26

- 2004/6766 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlikle İlgili Mutabakatın Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2004/6766 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlikle İlgili Mutabakatın Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar

32

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6748 Çeşitli Kararnameler ile Türk Vatandaşlığı Kaybettirilen 40 Kişi Hakkındaki Hükmün İptali ve Bir Kişi ile İlgili Maddi Hatanın Düzeltilmesi Hakkında Karar

42

- 2004/6834 Uluslararası Piyasalardan Ham Petrol Teminine İlişkin Karar

48

Cumhurbaşkanlığına Vekalet Etme İşlemi

- Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent ARINÇ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

49

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

49

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Hasan GÜRBÜZER'in Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2004/6)

50

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Kültür ve Turizm Bakanlığına Ait Atama Kararları

50

Yönetmelikler

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Saray, Köşk, Kasır ve Müştemilatının Bakım, Onarım ve Korunmasına İlişkin Yönetmelik

56

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Kütüphane Yönetmeliği

59

- Tohumluk Kontrolör Yönetmeliği

62

- Yakın ve Orta Doğu Çalışma Eğitim Merkezi Yayın Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

68

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik - Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

69

- Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü Personelinin Görevde Yükselme ve Atama Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

69

- Rekabet Kurumu Meslek Personeli Seçme, Yetiştirme ve Yükseltme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

70

- Atatürk Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

71

Tebliğ

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-07 Sayılı Kararı

74

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararları

- Yüksek Seçim Kurulunun 304 ve 323 Sayılı Kararları

77

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz

0

- Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90