"
tammetin.jpg (2780 bytes)

Bakanlar Kurulundan:

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlikle İlgili Mutabakatın Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme'nin Onaylanması Hakkında Karar

Resmi Gazete Tarihi:17.02.2004

Resmi Gazete Sayısı: 25376A

29.1.2004

21 Kasım 2000 tarihinde Kebek'te imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlikle İlgili Mutabakatın Uygulanmasına İlişkin İdari Düzenleme"nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığı'nın 14/1/2004 tarihli ve KOYT/17420 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 29/1/2004 tarihinde kararlaştırılmıştır.

                              Ahmet Necdet SEZER 
                              CUMHURBAŞKANI 
Abdüllatif ŞENER 
Başbakan V. 

B.ATALAY        A.ŞENER       M.A.ŞAHİN      B.ATALAY 
Dışişleri Bak. ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bak.ve    Devlet Bakanı 
Başb.Yrd. V.      Başb.Yrd.      Başb.Yrd. 

M.A.ŞAHİN        H.ÇELİK       G.AKŞİT       B.YILDIRIM 
Devlet Bakanı V.    Devlet Bakanı V.   Devlet Bakanı    Devlet Bakanı V. 

C.ÇİÇEK         M.BAŞESGİOĞLU    A.AKSU        A.COŞKUN 
Adalet Bakanı      Milli Savunma    İçişleri Bakanı   Maliye Bakanı V. 
            Bakanı V. 

H.ÇELİK         A.AKSU        R.AKDAĞ       B.YILDIRIM 
Milli Eğitim Bakanı   Bayındırlık ve    Sağlık Bakanı    Ulaştırma Bakanı 
            İskan Bakanı V. 

R.AKDAĞ         M.BAŞESGİOĞLU    A.COŞKUN 
Tarım ve Köyişleri   Çalışma ve Sos.Güv. Sanayi ve Ticaret 
Bakanı V.        Bakanı        Bakanı 

M.H.GÜLER        E.MUMCU       M.H.GÜLER 
Enerji ve Tabii     Kültür ve Turizm   Çevre ve Orman 
Kaynaklar Bakanı    Bakanı        Bakanı V. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti arasında 21/11/2000 tarihinde Kebek'da imzalanan Sosyal Güvenlik Mutabakatının 17 nci maddesine uygun olarak,

Hükümetlerin Mutabakat'ın uygulamaya konulması yönündeki arzularını dikkate alarak,

yetkili makamlar,

aşağıdaki hükümler üzerinde anlaşmaya varmışlardır:

Tanımlar

Madde 1. Bu İdari Düzenlemede

a) "Mutabakat" tanımı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti arasında 21/11/2000 tarihinde imzalanan sosyal güvenlikle ilgili Mutabakat anlamına gelir.

b) Kullanılan diğer tanımlar Mutabakatın 1 inci maddesinde kendilerine atfedilen anlamı taşır.

İrtibat Kurumları

Madde 2. Mutabakatın 17 inci maddesinin 2 nci paragrafındaki hükümlerine uygun olarak, taraflardan herbirinin belirlediği irtibat kurumları şunlardır:

1. Kebek bakımından;

Göçmenler ve Vatandaşlarla ilişkiler Bakanlığının, Sosyal Güvenlik Mutabakatları ve Denklik Müdürlüğü veya Kebek Yetkili Makamının daha sonra tayin edeceği her türlü kuruluş,

2. Türkiye bakımından, Mutabakatın 1 inci maddesinde yetkili kurumlar olarak tanımlanan;

a) Sosyal Sigortalar mevzuatı, 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu'nun Geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar mevzuatı ile ücretli tarım çalışanları Sosyal Sigortalar Kanununa ilişkin mevzuatın uygulanmasında;

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) Genel Müdürlüğü - ANKARA

b) Devlet memurlarını kapsayan T.C. Emekli Sandığına ait mevzuatın uygulanmasında;

T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü - ANKARA

c) Esnaf ve Sanatkarlar ve kendi hesabına çalışanlar ile serbest tarım çalışanlarını kapsayan sosyal sigorta mevzuatının uygulanmasında;

BAĞ-KUR Genel Müdürlüğü - ANKARA

Sigortalılık Belgesi

Madde 3.

1. Mutabakatın 7, 8, 9, 10 ve 11 inci maddelerinin uygulanmasında, taraflardan birinin yasasına tabi iken diğer tarafın ülkesinde çalışan kişiye o mevzuata tabi olduğunu gösteren bir belge verilir.

Bu belge;

a) Bu kimse Kebek yasalarına tabi ise, Kebek İrtibat Kurumları,

b) Bu kimse Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabi ise, Türk İrtibat Kurumları, tarafından verilir.

2. Mutabakatın 8 inci maddesinin uygulanmasında bir işveren öngörülen 60 aylık süreye ek bir süre için bir kimseyi görevlendirmek isterse, bu uzatma süresi için sigortalılık belgesi talebi ilgili irtibat kurumuna sürenin bitiminden 3 ay önce sunulması gerekmektedir.

3. Sigortalılık belgesini veren irtibat kurumları 1 inci paragrafta belirtilen diğer irtibat kurumuna, ilgiliye ve gerektiğinde, ilgilinin işverenine bu belgenin bir örneğini gönderir.

Emeklilik, Malullük ve Ölüm Yardımları

Madde 4.

1. Mutabakatın III. Kısmının uygulanmasında, Mutabakat gereğince, aylık talebinde bulunmak için, taraflardan birinin irtibat kurumuna veya mevzuatı uygulanan tarafın yetkili kurumuna başvurulur.

2. 1 inci paragrafta belirtilen aylık talebi, bir irtibat kurumuna yapılmışsa, bu kurum talebi mümkün olan en kısa sürede gerekli kanıtlayıcı belgelerle birlikte diğer tarafın yetkili kurumuna iletir.

3. Mutabakatın 18 inci maddesinin 2 nci paragrafında belirtilen aylık talebini alan tarafın yetkili kurumu, bu talebi kendi ülkesindeki irtibat kurumuna gönderir. İrtibat kurumu, talebi gerekli kanıtlayıcı belgelerle birlikte, diğer taraf ülkenin yetkili kurumuna gönderir.

4. Talep formülerinde bulunan her türlü nüfus kayıt bilgileri, talebi ileten irtibat kurumu tarafından onaylanır. Böylece kanıtlayıcı belgelerin getirilmesi sorununu ortadan kaldırır.

5. İrtibat kurumu ilk defa kendisine ibraz edilen her belgenin aslı veya bir kopyasını muhafaza eder ve istendiği takdirde bir kopyayı diğer taraf yetkili kurumunun istifadesine sunar.

6. Bu mutabakatta öngörülen yasal belgeler ve talep bir irtibat formüleri ile birlikte gönderilir.

7. Bir tarafın irtibat kurumu veya yetkili kurumu istendiğinde, diğer tarafın irtibat kurumu veya yetkili kurumu uyguladığı mevzuat gereğince tanınan sigortalılık sürelerini irtibat formüleri üzerinde belirtir.

8. Yetkili kurum uyguladığı mevzuat uyarınca bir karar alır almaz, bu kararı, kendi mevzuatında öngörülen başvuru süresi ve yollarını da belirterek, dilekçe sahibine bildirir ve aynı zamanda diğer tarafın irtibat kurumunu irtibat formülleri kullanarak bu karardan haberdar eder.

Kurumlararası Ödeme

Madde 5.

1. Mutabakatın 25 inci maddesine göre taraflardan birinin diğer taraf adına yaptığı masrafların dökümü her yılın sonunda kanıtlayıcı belgelerle diğer ülke yetkili kurumuna gönderilir.

2. Yetkili kurum, talep edilen masraflar toplamını en geç üç ay içinde diğer taraf yetkili kurumuna öder.

Formülerler

Madde 6.

İdari Düzenleme ile öngörülen prosedürde kullanılan tüm formüler veya gerekli dokümanlar her iki tarafın Mutabakatın uygulanmasından sorumlu irtibat ve yetkili kurumları tarafından birlikte düzenlenir.

İstatistiki Veriler

Madde 7.

Her iki tarafın irtibat kurumları, her takvim yılında, Mutabakat uyarınca haksahiplerine yapılan ödemelerle ilgili yıllık istatistiki verileri usulüne uygun olarak birbirlerine ulaştırırlar. Bu veriler, haksahiplerinin sayısını ve yardım kategorisine göre, yardımların toplam tutarını kapsar.

Hakem Komisyonu

Madde 8.

Mutabakatın 27 nci maddesinde belirtilen Hakem Komisyonu'nun oluşumu aşağıdaki gibidir.

1. Mutabakata taraf olanlar, anlaşmazlığın Hakem Komisyonu tarafından giderilmesi ile ilgili müracaatın elinde geçmesinden itibaren bir ay içinde akit taraflardan her biri birer hakem tayin eder. Bu şekilde tayin edilen iki hakem, hakemini son olarak atayan tarafın bu atamayı bildirmesinden itibaren iki ay içinde üçüncü bir devletin uyruğundaki bir kişiyi üçüncü hakem olarak seçer.

2. Mutabakata taraf olanlardan birinin tespit edilen süre içinde hakem tayin etmemesi durumunda, diğer taraf Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Başkanına başvurarak, hakem tayin etmesini isteyebilir. Tayin edilen iki hakemin atanacak üçüncü hakemin seçimi konusunda mutabakata varamamaları halinde, aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulur.

3. Hakem heyeti oy çokluğu ile karar verir. Heyetin kararları her iki taraf için de bağlayıcı niteliktedir. Mutabakata taraf olanlar kendisi tarafından atanan hakemin masraflarını karşılar. Diğer masrafları mutabakatın tarafları eşit oranda karşılarlar. Hakem heyeti çalışma usullerini kendisi belirler.

Yürürlüğe Girme ve Geçersiz Hale Gelme

Madde 9.

İdari Düzenleme Mutabakat ile aynı tarihte yürürlüğe girer. Mutabakatın geçersiz olması, İdari Düzenlemeyi de geçersiz kılar.

21 Kasım 2000..... tarihinde, Kebek'da Türkçe ve Fransızca dillerinde, her iki metin eşit derecede geçerli olmak üzere iki nüsha olarak düzenlenmiştir.

  TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ         KEBEK HÜKÜMETİ 
  Yetkili Makamı                Yetkili Makamı 
  Adına                    Adına 
  Erhan Öğüt                  Louise Beaudoin 
  Büyükelçi                  Uluslararası İlişkiler Bakanı 

tammetin.jpg (2780 bytes)