İnteraktif CD

15 Şubat 2004 - 25374           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Yönetmelikler

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Esas ve Usullerine İlişkin Yönetmelik

2

- Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Personel Yönetmeliği

12

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Memurları Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

18

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Personel Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Yönetmeliği

20

Tebliğler

- Türk Standartları Enstitüsünün Muayene ve/veya Laboratuvar Hizmet Kuruluşu Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (Tebliğ No: ÖSG/2004-2)

22

- Aydın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 89)

24

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

42

c- Çeşitli İlanlar

47

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

59