İnteraktif CD

13 Şubat 2004 - 25372           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

Tebliğler

- 2004 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı (Sıra No: 5)

5

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2004/ÖİB-K-05 Sayılı Kararı

11

İlanlar

a - Yargı İlanları

13

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

15

c- Çeşitli İlanlar

48

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

58