İnteraktif CD

12 Şubat 2004 - 25371           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2004/6747 8/12/2003 Tarihli ve 2003/6547 Sayılı Kararnamenin Eki "Tarife Cetveli"nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

2

- 2004/6760 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/6760 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

2

Anayasa Mahkemesi Üyeliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Asıl Üyeliğine, Askeri Yargıtay Üyesi Hv.Hak.Kd.Alb. A. Necmi ÖZLER'in Seçilmesi Hakkında Karar (No: 2004/5)

7

Atama Kararları

- Adalet ile Milli Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

7

Yönetmelikler

- Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yan Dal Uzmanlığı Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

11

- Gaziantep Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Yönetmeliğinin 5 inci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

11

- Selçuk Üniversitesi Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 10 ve 16 ncı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

12

Tebliğler

- Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2004 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

13

- Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

16

- Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2004 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ - Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2004 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hakkında Tebliğ

17

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 4 Adet Karar

19

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 280 Sayılı Kararı

23

İlanlar

a - Yargı İlanları

25

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

45

c- Çeşitli İlanlar

79

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90