İnteraktif CD

06 Şubat 2004 - 25365           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5084 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5084 Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

Atama Kararları

- Başbakanlık, Milli Savunma, Sağlık ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

7

Yönetmelikler

- 2003/6717 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü Satınalma-Satma, Yapma-Yaptırma, Kiralama ve Kiraya Verme İşlerine Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11

- Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliği

12

- Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğinin 20 nci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

20

- TÜDEMSAŞ Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kanunun 3/G Maddesi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları İçin Satınalma ve İhale Yönetmeliği

20

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

63

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

63

- Telekomünikasyon Sektöründe Kişisel Bilgilerin İşlenmesi ve Gizliliğinin Korunması Hakkında Yönetmelik

64

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından Gelen Denetim Taleplerinin Sayıştayca Karşılanmasına İlişkin Yönetmelik

68

- Sayıştay Dışından Uzman Görevlendirilme Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

70

- Türk Eczacıları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

73

Tebliğ

- Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2004 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

74

DÜZELTME (2004/8 Sayılı "Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği" ile İlgili)

74

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

75

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90