İnteraktif CD

29 Ocak 2004 - 25361           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5071 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5071 Telgraf ve Telefon Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

- 5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun - 5072 Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun

2

- 5074 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5074 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

3

- 5075 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5075 Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Güvence Fonu Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 5076 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5076 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5

- 5077 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun - 5077 Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun

5

- 5078 Askeri Ceza Kanunu ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5078 Askeri Ceza Kanunu ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5

- 5079 Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5079 Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yükseköğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

7

- 5080 Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5080 Askeri Ceza Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

8

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Atama Kararları 2004/6745 Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu Başkan, İkinci Başkan ve Üyeliklerine Yapılan Atamalar Hakkında Karar 10

- Devlet, Milli Savunma, Dışişleri, Ulaştırma ile Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

11

Vatandaşlık Kararları

- 3073 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

15

- Bir Kişi ile İlgili Bilgilerde Düzeltme Yapılması Hakkında Karar

83

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

84

Tebliğler

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22) - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 22)

104

- Tohumluk Yetiştiricileri Tarafından Ödenecek Tarla Muayene, Laboratuvar Analiz ve Test Ücretleri Hakkındaki Tebliğ (No: 2004/1)

108

- Türk Gıda Kodeksi Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/5)

110

- Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ - Sigorta Primlerinin Hesabına Esas Tutulacak Kazançların Aylık Tutarının Tespitinde Nazara Alınmayacak Olan Yemek Parası ile Çocuk ve Aile Zamlarının Günlük ve Aylık Tutarlarının Tespitine İlişkin Tebliğ

111

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

113

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2004/8)

127

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 4 Adet Karar

128

- Kamu İhale Kuruluna Ait 51 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 51 Adet Karar

134

İlanlar

a - Yargı İlanları

329

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

333

c- Çeşitli İlanlar

348

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378