İnteraktif CD

27 Ocak 2004 - 25359           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6719 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2003/6719 Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2

- 2003/6722 - 2003/6722 "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

3

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Beşir ATALAY'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

7

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkerenin İşlemden Kaldırılmasına Dair Tezkere

8

Atama Kararları

- Adalet, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

9

Yönetmelikler

- Sağlık Bakanlığı-Eğitim Personelinin Nitelik ve Seçim Esasları Hakkında Yönetmeliğin 8 ve 10 uncu Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim Tesislerinin Kuruluş, Açılış, Çalışma ve Denetleme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği

18

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği

20

- Şeker Depolama Kesintisi ve Prim Ödemeleri Yönetmeliği

22

- Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Sigorta ve Reasürans Şirketlerinin Kuruluş ve Çalışma Esasları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/4) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/4)

27

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/8 Sayılı Kararı

27

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/9 Sayılı Kararı

28

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/44 (2495 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/90 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/44 (2495 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/90 Sayılı Kararı

29

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

47

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

58