İnteraktif CD

20 Ocak 2004 - 25352           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5043 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5043 Avukatlık Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- Bazı Andlaşma ve Sözleşmelerin Onaylanmasına Dair 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 ve 5069 Sayılı Kanunlar - Bazı Andlaşma ve Sözleşmelerin Onaylanmasına Dair 5044, 5045, 5046, 5047, 5048, 5049, 5050, 5051, 5052, 5053, 5054, 5055, 5056, 5057, 5058, 5059, 5060, 5061, 5062, 5063, 5064, 5065, 5066, 5067, 5068 ve 5069 Sayılı Kanunlar

3

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2004/6730 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2004/6730 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

13

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

22

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

23

Yönetmelikler

- Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik

26

- Eti Bakır A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

34

- İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik - İş Güvenliği ile Görevli Mühendis veya Teknik Elemanların Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

54

- Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği Yönetmeliği

62

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/2) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/2)

71

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/3) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/3)

71

- Kamu İhale Tebliği (No: 2004/1) - Kamu İhale Tebliği (No: 2004/1)

72

DÜZELTME

- Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile İlgili - Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği ile İlgili

74

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

75

b - Çeşitli İlanlar

88

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90