İnteraktif CD

16 Ocak 2004 - 25348           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Kuruluşun Bağlı Olduğu Bakanlığın Değiştirilmesi ile İlgili İşlem

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Bağlı Bulunan Toplu Konut İdaresi Başkanlığının Başbakanlığa Bağlanması Hakkında Karar

2

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2004/6703 Türkiye Cumhuriyeti ile Slovak Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'na Ek "Menşeli Ürünler" Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemleri Hakkında Protokol 3'ün Eki II Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2004/6706 Birleşmiş Milletler, Yunanistan Cumhuriyeti Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İnsani Acil Durumlara Müdahale Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası'nın Onaylanması Hakkında Karar

4

- 2004/6707 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

19

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

26

Yönetmelikler

- Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği - Sosyal Sigortalar Kurumu Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

26

- Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

76

Tebliğler

- Su Ürünleri Üretim Yerlerinin Kiraya Verilmesine Dair Tebliğ (No: 2003/46)

106

- Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

113

- Slovak Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

115

- Polonya Cumhuriyeti Menşeli Bazı Tarım ve İşlenmiş Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

119

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/1)

123

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/2)

132

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/3)

137

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2004/4)

142

- İthalat (2004/19) Sayılı Bazı Maddelerin İthalatının İzlenmesine İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

146

- Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Sıra No: 05)

147

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 2. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait İki Adet Karar

153

DÜZELTME (Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği ile İlgili)

154

İlanlar

a - Yargı İlanları

155

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

188

c- Çeşitli İlanlar

198

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

250