İnteraktif CD

15 Ocak 2004 - 25347           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5042 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun - 5042 Yeni Bitki Çeşitlerine Ait Islahçı Haklarının Korunmasına İlişkin Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

25

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

26

Yönetmelikler

- Hentbol Müsabaka Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Masa Tenisi Yarışma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27

- Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

29

- Yeditepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

29

Genelge

- 2004 Türkiye İktisat Kongresi ile İlgili 2004/5 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

31

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 430) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 430)

32

- Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2004/3)

38

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/100)

38

- Uluslararası Gözetim Şirketleri Statüsüne İlişkin Karar (Dış Ticarette Standardizasyon: 2004/1)

38

- Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1)

39

- Umumi Disponibilite Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1)

40

- Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1) - Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanuna İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2004/1)

40

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 3 Adet Karar

41

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/80 (2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3826 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/96 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/80 (2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 3826 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/96 Sayılı Kararı

53

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

60

İlanlar

a - Yargı İlanları

61

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

62

c- Çeşitli İlanlar

84

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90