İnteraktif CD

14 Ocak 2004 - 25346           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2004/6713 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

47

Atama Kararı

- Galatasaray Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Duygun YARSUVAT'ın Atanmasına Dair Karar

47

Yönetmelikler

- Milli Eğitim Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

48

- Milli Eğitim Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

49

- Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

50

- Denizcilik Müsteşarlığı Denizcilik Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı ile Denizcilik Uzmanlığı Yeterlik Sınavı ve Denizcilik Uzmanlarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

51

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

61

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

63

- Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik - Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

63

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

64

- Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Yönlendirme ve İzleme Komitesi ile Danışma Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

78

- Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yönetmelik - Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş. Genel Müdürlüğü Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Yönetmelik

86

- Çankaya Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Değerlendirme Esaslarına İlişkin Yönetmelik

93

- Muğla Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

109

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/1) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2004/1)

113

- Mecburi Standard: ÖSG-2003/97

114

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararları

- Yargıtay 4. ve 18. Hukuk Dairelerine Ait 7 Adet Karar

125

İlanlar

a - Yargı İlanları

131

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

151

c- Çeşitli İlanlar

190

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

282