İnteraktif CD

13 Ocak 2004 - 25345           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5036 Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5036 Çocuk Mahkemelerinin Kuruluşu, Görev ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 5037 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5037 Türkiye Cumhuriyeti ve Makedonya Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 5038 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun - 5038 İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

- 5039 İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun - 5039 İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

- 5040 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye - Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5040 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Türkiye - Yunanistan Gaz Bağlantısının Gerçekleştirilmesi ve Türkiye Cumhuriyetinden Yunanistan Cumhuriyetine Doğal Gaz Arzına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 5041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5041 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kebek Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Konusunda Mutabakatın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

TBMM Kararları

- 792 Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde Bulunduğu ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzluk İddialarının Tahkikini Zamanında Yaptırmayarak Görevini Kötüye Kullandığı, Aynı Zamanda Mal Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı Maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar - 792 Bakanlığı Sırasında Yapılan İhalelerde Usulsüzlüklerde Bulunduğu ve Bu İhalelerle İlgili Yolsuzluk İddialarının Tahkikini Zamanında Yaptırmayarak Görevini Kötüye Kullandığı, Aynı Zamanda Mal Varlığında Haksız Bir Artışa Sebebiyet Verdiği ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 366 ve 240 ıncı Maddeleri ile Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 12, 13, 14 ve 15 inci Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Koray Aydın Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

4

793 Karadeniz Sahil Yolu İşlerinin İhalesinde Müteahhit Firmaların Önceden Anlaştıklarının Bilinmesine Rağmen, Fiyatları Ayarlayarak ve Rekabete Meydan Vermeyerek Devleti Büyük Ölçüde Zarara Uğrattığı ve Bu Eyleminin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Bayındırlık ve İskan Eski Bakanı Yaşar Topçu Hakkında Anayasanın 100 üncü, İçtüzüğün 107 ve 108 inci Maddeleri Uyarınca Bir Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6634 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Büyükelçiliklerde, Başkonsolosluklarda ve Uluslararası Kuruluş Temsilciliklerinde Gönderen Ülke Tarafından Görevlendirilen Diplomatların, İdari ve Teknik Personelin Aile Bireylerinin (Eş-Çocuk) Kabul Eden Devlette Kazanç Getirici Bir İşte Çalışabilmelerine İlişkin Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar

5

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

20

- Kültür ve Turizm Bakanlığına, Çevre ve Orman Bakanı Osman PEPE'nin Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

Atama Kararı

- Maliye Bakanlığına Ait Bir Adet Atama Kararı

21

Yönetmelikler

- Özelleştirme Fonu Yönetmeliği

22

- Çankaya Üniversitesi Kadın Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliğinin 8 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

36

- Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Yönetmeliği

36

Tebliğler

- Mecburi Standard ÖSG-2003/94 Sayılı Tebliğ

39

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/06 Sayılı Kararı

46

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 287 Sayılı Kararı

46

- Rekabet Kuruluna Ait 5 Adet Karar

47

İlanlar

a - Yargı İlanları

83

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

84

c- Çeşitli İlanlar

87

- - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90