İnteraktif CD

11 Ocak 2004 - 25343           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6514 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

24

Atama Kararları

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Devlet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Sağlık, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait (55) Adet Atama Kararı

25

Yönetmelik

- Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

43

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

62

c- Çeşitli İlanlar

74

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91