İnteraktif CD

10 Ocak 2004 - 25342           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6506 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tacikistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Diplomatik Pasaport Hamillerinin Karşılıklı Vizesiz Seyahatleri Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6646 Türkiye - Romanya Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

16

- 2003/6678 Türkiye - Ukrayna Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

24

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6696 Bazı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarına Ait Kadro ve Pozisyonlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

33

- 2003/6698 Çeşitli Kanunlara Göre Muhtelif Statülerde İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılmasına İlişkin Karar

36

Yönetmelik 2003/6651 Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 38

Tebliğler

- Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21) - Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 21)

39

- Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30) - Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 30)

46

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2003/32)

52

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2004/1 Sayılı Kararı

52

YARGI BÖLÜMÜ

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 6. Hukuk Dairesine Ait Karar

53

İlanlar

a - Yargı İlanları

55

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

59

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90