İnteraktif CD

08 Ocak 2004 - 25340           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6684 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Uluslararası Göç Örgütü Arasında Örgütün Türkiye'deki Hukuksal Durumu, Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Hakkında Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6641 5683 Sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun'un 3 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasındaki Bir Aylık Sürenin, 90 Gün Olarak Uygulanması Hakkında Karar

10

- 2003/6683 306 Kişinin Türk Vatandaşlığının Kaybettirilmesi Hakkında Karar

11

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

21

Atama Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Atama Kararı

21

Yönetmelikler 2003/6688 Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Yönetmeliği 22

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

30

Tebliğler

- Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ (İç Ticaret: 2004/1)

32

- Motorlu Kara Taşıtlarının Egzoz Emisyonlarının Ölçüm ve Denetlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

42

- Balıkesir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/10)

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

57

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

67

c- Çeşitli İlanlar

78

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90