İnteraktif CD

07 Ocak 2004 - 25339           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6624 Türk - Rus Ortak Ulaştırma Komisyonu VII. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6691 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın Tarım Tavizlerine İlişkin VII ve VIII Sayılı Eklerinin Tadil Edilmesine Dair 11/2003 Sayılı Ortak Komite Kararının Onaylanması Hakkında Karar

20

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6685 Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

23

- 2003/6687 1/5/2003 Tarihinde Bingöl İlinde Meydana Gelen Deprem Afetinden Zarar Gören Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Abonelerinin Elektrik Enerjisi Borçları ile Deprem Sonrası Çadır Kent ve Konteynırlarda Tüketilen Enerji Bedellerinin Ödenme Usul ve Esaslarına İlişkin Karar

24

- 2003/6692 Uzungöl'ün Özel Çevre Koruma Bölgesi Olarak Tespit ve İlanına İlişkin Karar

26

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Ali BABACAN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

30

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına Seçme Kararı

- Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanlığına, Anayasa Mahkemesi Asıl Üyesi H. Tülay TUĞCU'nun Seçilmesi Hakkında Karar

30

Yönetmelikler

- 2003/6682 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

31

- Emniyet Teşkilatında Görevli Memurların Nitelikleri ve Atanma Usulleri ile Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmeliğin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

32

- Çevre ve Orman Bakanlığı Personelinin Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

37

Genelgeler

- 2004 Türkiye Bilişim Şurası ile İlgili 2004/1 sayılı Başbakanlık Genelgesi

48

- Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Çalışmaları ile İlgili 2004/2 sayılı Başbakanlık Genelgesi

49

- Uluslararası İlişkiler ile İlgili 2004/3 sayılı Başbakanlık Genelgesi

50

- 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Genelge (No: 2004/1)

51

Tebliğler

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/36) - İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/36)

54

- Motorlu Araçlar ve Römorkları Tıp Onay Yönetmeliğinin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında SGM-2001/10 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: SGM-2003/10)

54

- Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 75) - Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 75)

55

- Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 16) - Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VI, No: 16)

56

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 17 Adet Karar

57

- Rekabet Kuruluna Ait Bir Adet Karar

75

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 21 Sayılı Kararı

77

DÜZELTME (5030 Sayılı "2002 Mali Yılı Katma Bütçeli İdareler Kesinhesap Kanunu" ile İlgili)

80

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

81

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90