İnteraktif CD

03 Ocak 2004 - 25335           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6516 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6516 Türkiye Cumhuriyeti ile Şili Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6567 Türk - İtalyan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

30

Tüzük

- 2003/6570 Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğünde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tüzük

42

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6607 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/6607 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

44

- 2003/6657 İstanbul İli, Şişli İlçesi, Ayazağa Mahallesinde Bulunan Mülkiyeti Hazineye Ait Taşınmazın Satışa Çıkarılması Hakkında Karar

51

- 2003/6668 Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan T. İmar Bankası T.A.Ş. Nezdinde Bulunan Tasarruf, Ticari Kuruluşlar ve Diğer Kuruluşlar Mevduatının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Ödenmesine İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Karar

52

- 2003/6672 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/6672 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

59

- 2003/6674 Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Tabi Olarak Görev Yapan Personele Ödenecek Fazla Çalışma Ücreti Hakkında Karar

60

- 2003/6676 Tohumluk Olmayan Ekmeklik Buğday İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

61

- 2003/6679 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/6679 Kütlü Pamuk, Yağlık Ayçiçeği, Soya Fasulyesi, Kanola ve Zeytinyağı Üreticilerine Destekleme Primi Ödenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

63

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

64

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

65

- Bayındırlık ve İskan Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

66

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

67

Atama Kararı 2003/6695 Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunda, Kurul Üyesi Hüseyin Sak'ın İkinci Başkan Olarak Görevlendirilmesi ve Boş Bulunan Üyeliklere Yusuf Tülek ve Metin Başlı'nın Atanması Hakkında Karar 68

Yönetmelikler

- Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliğinin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

69

- Sivil Hava Araçları Üçüncü Şahıs Mali Mesuliyet Sigortasının Ticari Olarak Temin Edilemeyen Kısmının Devlet Garantisi ile Karşılanması Hakkında Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

71

- Türk Bayraklı Gemilerde Bayrak Devleti Adına Hareket Edecek Kuruluşların Seçimi ve Yetkilendirilmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

73

Kurul Kararı

- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 264/20 Sayılı Kararı

74

İlanlar

a - Yargı İlanları

75

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

82

c- Çeşitli İlanlar

85

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90