İnteraktif CD

02 Ocak 2004 - 25334           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6517 Türkiye Cumhuriyeti ve Hollanda Krallığı Arasında İmzalanan, Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6526 Türk - Tacik Karma Ekonomik Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanması Hakkında Karar

16

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6565 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/6565 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

47

- 2003/6440 Hac ve Umre Seyahatleri ile İlgili İşlerin Diyanet İşleri Başkanlığınca Yürütülmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

48

- 2003/6689 Telekomünikasyon Ruhsatı ve Genel İzinlerin Asgari Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

49

Atama Kararları

- Devlet ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

52

Yönetmelik

- 2003/6562 Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

55

Genelgeler

- 2003/50 ve 2003/51 Sayılı Başbakanlık Genelgeleri

57

Tebliğler

- Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar - Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

58

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

58

- Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar - Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsünün Sona Ermesine İlişkin Karar

58

- Artvin Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 8)

59

Kurul Kararları

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 587 ve 588 Sayılı Kararlar

63

İlanlar

a - Yargı İlanları

65

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

73

c- Çeşitli İlanlar

76

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

84

- Resmi Gazete ile İlgili Bilgiler

95