İnteraktif CD

31 Aralık 2003 - 25333           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5033 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun - 5033 Karşılıksız Çek ve Protestolu Senetler ile Kredi ve Kredi Kartları Borçlarına İlişkin Kayıtların Dikkate Alınmaması Hakkında Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6585 Türkiye-Arjantin Karma Ekonomik Komisyonu İkinci Dönem Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

3

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6498 Mahalli İdare Birliklerinin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

14

- 2003/6531 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/6531 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

16

- 2003/6617 Emniyet Genel Müdürlüğünün Taşra Teşkilatında Doğrudan Merkeze Bağlı Taşra Teşkilatı Olarak Ankara Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü ve Bu Müdürlüğe Bağlı Olarak (8) Adet Şube Müdürlüğünün Kurulması Hakkında Karar

17

- 2003/6660 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar - 2003/6660 Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintileri Hakkındaki Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar

18

- 2003/6661 Nihai Kullanıma Konu Eşya İle Gümrük Vergisi Askıya Alınan Eşyadan Kullanım Amacı Tayin Edilenlerin İthalatına İlişkin Karar

19

- 2003/6664 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2004 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar - 2003/6664 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 2926 Sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 1/1/2004 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere 2004 Yılında %10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar

27

- 2003/6665 Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video, Televizyon Uydu Alıcıları, Birleşik Cihazlar ile Bunların Dışında Kalan Radyo Televizyon Yayını Almaya Yarayan Her Türlü Cihazlar İçin Bir Defaya Mahsus ve 2004 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Belirlenen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar

28

- 2003/6666 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar - 2003/6666 Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar'da Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

31

- 2003/6670 T.Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar - 2003/6670 T.Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

32

Atama Kararları 2003/6594 Şeker Kurulu Üyeliğine Hasan Ekiz'in Atanması Hakkında Karar 35

- Tarım ve Köyişleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

36

Yönetmelikler 2003/6658 Toplu Konut İdaresi Kaynaklarının Kullanım Şekline İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 42

- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik

44

- Hazır Ambalajlı Sıvı Mamullerin Hacim Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/106/AT)

46

- Ölçü Kapları Olarak Kullanılan Ölçü Şişelerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (75/107/AT)

46

- Hazır Ambajlı Mamullerin Ağırlık ve Hacim Esasına Göre Net Miktar Tespitine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (76/211/AT)

47

- Hazır Ambalajlı Belirli Ürünler İçin Müsaade Edilen Nominal Kapasite ve Dolum Miktarı Serilerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (80/232/AT)

47

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Ambar Yönetmeliği

48

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Sigorta Yönetmeliği

71

- Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü İhtiyaç Fazlası (Ölü Stok) ve İhtiyaç Dışı (Kullanılamaz) Malzemeler, İhtiyaç Fazlası, Ekonomik Ömrünü Doldurmuş, Hurda Taşıt ve İş Makineleri Değerlendirme Yönetmeliği

80

- İkili Anlaşmalar, Protokoller veya Diğer Düzenlemeler Kapsamı Dışında, Belirli Ülkeler Menşeli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

97

- Belirli Tekstil Ürünleri İthalatında Gözetim ve Korunma Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

100

- İGSAŞ'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - İGSAŞ'ın 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

113

Tebliğler

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42) - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

138

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 272)

139

- Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 273)

140

- 2004 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi - 2004 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

143

- Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2003/1) - Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı (No: 2003/1)

158

- Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı - Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

161

- Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı - Zorunlu Otobüs Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatı

165

- Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı - Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

166

- Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı - Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

168

- Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulanan Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/1)

169

- Çift Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/2)

180

- Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Gözetime Tabi Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/3)

185

- Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kotaya Tabi Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (2004/4)

193

- Belirli Üçüncü Ülkelerde İşlem Gördükten Sonra Geri İthal Edilen Belirli Tekstil Ürünlerine ve Giyim Eşyasına Uygulanan Ekonomik Etkili Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (2004/5)

199

- Hindistan Menşeli Tekstil Ürünlerinin İthaline İlişkin Tebliğ (2004/6)

208

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/15)

213

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/16)

220

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/17)

226

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/18)

231

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/19)

238

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/20)

243

- İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2003/21)

248

- Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

249

- Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ - Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

251

- Elektrik Piyasasında Gelir ve Tarife Düzenlemesi Kapsamında Düzenlemeye Tabi Unsurlar ve Raporlamaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

276

- Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 72) - Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 72)

276

- Diş Hekimlerinin Yapacakları Muayene ve Tedavilere Uygulanacak Ücretlerin Asgari Hadleri Hakkında Tebliğ

280

- Türk Telekomünikasyon A.Ş.'nin Bazı Hizmetlerine İlişkin Tarifelerin Tavan Fiyat Yöntemi ile Onaylanmasına Yönelik Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ

288

- Ortak Yerleşim ve Tesis Paylaşımı Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

292

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 1312 Sayılı Kararı

299

İlanlar

a - Yargı İlanları

301

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

327

c- Çeşitli İlanlar

757

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

762