İnteraktif CD

26 Aralık 2003 - 25328           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5020 Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5020 Bankalar Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararı

- 2003/6584 Dışişleri Bakanlığı Mensuplarının Bazı Görevlere Atanmaları Hakkında Karar

13

Yönetmelikler

- Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik - Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

15

- Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

23

- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

32

- Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik - Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

45

- Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

54

- BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Kapsam Dışı Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

59

- Kültür Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

60

- TEKEL Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Anonim Şirketler Sicil Raporları Doldurmaya Yetkili Amirler Yönetmeliği

62

- TEKEL Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü ve Bağlı Anonim Şirketler Sözleşmeli Personel Sicil Amirleri Yönetmeliği

64

- Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 33 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

68

Tebliğler

- Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41) - Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 41)

68

- Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42) - Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 42)

94

- Mecburi Standard ÖSG-2003/92 Sayılı Tebliğ

98

- Mecburi Standard ÖSG-2003/93 Sayılı Tebliğ

111

- Mecburi Standard ÖSG-2003/95 Sayılı Tebliğ

122

- Mecburi Standard ÖSG-2003/96 Sayılı Tebliğ

135

- Mecburi Standard Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: ÖSG-2003/99)

181

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/87 Sayılı Kararı

182

- Antalya Valiliği İnşaat Kalfa ve Ustaları Mesleki Eğitim Kursları Hakkında Karar (2003/8)

182

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/38 (556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 4128 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/66 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/38 (556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapan 4128 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/66 Sayılı Kararı

183

DÜZELTME (Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik ile İlgili)

190

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

191

b - Çeşitli İlanlar

371

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378