İnteraktif CD

24 Aralık 2003 - 25326           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu - 5018 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6580 Tohumluk Olmayan Beyaz Arpa İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

33

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Adalet Bakanı Cemil ÇİÇEK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

34

Vatandaşlık Kararları

- 3047 Kişinin Türk Vatandaşlığından Çıkmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

34

- 8 Kişiyle İlgili Bilgilerin Düzeltilmesi Hakkında Karar

102

Yönetmelikler

- Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliği - Türkiye İş Kurumu Sicil Yönetmeliği

103

- Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği - Türkiye İş Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği

105

- İmalat Sanayii Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik - İmalat Sanayii Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

108

- Sakarya Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

108

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/375 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/61 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/375 (193 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/61 Sayılı Kararı

109

Yargıtay Kararı

- Yargıtay İçtihatları Birleştirme Hukuk Genel Kurulu Kararı (E: 2001/1, K: 2003/1)

119

İlanlar

a - Yargı İlanları

127

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

148

c- Çeşitli İlanlar

465

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474