İnteraktif CD

20 Aralık 2003 - 25322           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

20.12.2003 Cumartesi Sayı: 25322 (Asıl) İÇİNDEKİLER

0

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5015 Petrol Piyasası Kanunu - 5015 Petrol Piyasası Kanunu

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelik

- Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19

Tebliğler

- Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ - Yıllık Yatırım Programında Yer Alan Projelere Dış Finansman Sağlanmasına İlişkin Esas ve Usullere Dair Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

23

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/13) - Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2003/13)

24

- Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/14) - Dış Ticaret Sermaye Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/14)

24

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/22)

28

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/23)

38

- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2003/24)

45

- Elektrik Piyasasında İletim ve Dağıtım Sistemlerine Bağlantı ve Sistem Kullanımı Hakkındaki Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

48

- Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2004 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

48

- Doğal Gaz Piyasası Kanununun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2004 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

49

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/37 (449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 3717 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/41 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/37 (449 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Değiştirilen 3717 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/41 Sayılı Kararı

51

İlanlar

- Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

59

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90