İnteraktif CD

18 Aralık 2003 - 25320           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6364 Türkiye - Cibuti Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu I. Dönem Toplantısı Tutanağı'nın Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6409 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6409 Türkiye Cumhuriyeti ve Slovak Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

15

- 2003/6428 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Polonya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 2003 - 2006 Yıllarına İlişkin Uygulama Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

40

- 2003/6454 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6454 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında İmzalanan, Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ve Eki Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

58

- 2003/6473 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6473 Türkiye Cumhuriyeti ve Yemen Cumhuriyeti Arasında İmzalanan, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

125

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/6458 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne Katılmamız Hakkında Karar

142

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6406 Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Eğitim Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

189

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

190

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Beşir ATALAY'a, Devlet Bakanı Ali BABACAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

191

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

192

- Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

193

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Necmi YÜZBAŞIOĞLU'nun Seçilmesine Dair Karar (No: 2003/150)

193

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

194

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

199

Tebliğler

- Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Belirli Ürünlere Ait 2004 Yılı Kotalarının Dağıtımına İlişkin Tebliğ (No: 2003/14)

200

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/14) - Kamu İhale Tebliği (No: 2003/14)

205

- İstanbul Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 25)

208

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 253 ve 254 Sayılı Kararlar

210

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/392 (4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/60 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/392 (4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/60 Sayılı Kararı

213

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

221

b - Çeşitli İlanlar

447

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474