İnteraktif CD

17 Aralık 2003 - 25319           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5006 İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5006 İmar Kanunu ile İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve 6785 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

- 5017 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun - 5017 Milli Güvenlik Kurulu ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği Kanununun Bazı Hükümlerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun

2

TBMM Kararları

- 788 Bakanlıkları Sırasında İlgili Kuruluşların Raporlarının Gereğinin Yapılmasını Geciktirerek ve Gerekli Tedbirleri Zamanında Almayarak Görevlerini Yerine Getirmemek Suretiyle Türkiye Halk Bankasının Zarara Uğramasına Sebep Oldukları, Usulsüz İşlemlerin Yapılmasına İmkan Sağladıkları ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasına Uyduğu İddiasıyla Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı H. Hüsamettin Özkan ve Devlet Eski Bakanı Recep Önal Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

2

- 789 Bakanlığı Sırasında Enerji ve Doğalgaz Anlaşmalarında Türkiye Aleyhine Anlaşma ve Uygulamaların Yapılmasına Yol Açtığı, Devlet Alım Satımına Fesat Karıştırdığı ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanı Mustafa Cumhur Ersümer ile Ayrıca Bakanlıkları Sırasında Uyguladıkları Yanlış ve Usulsüz Enerji Politikalarında İlgili Kurum ve Kuruluşların Uyarılarını Dikkate Almayarak Kamuyu Zarara Uğrattıkları, DSİ Genel Müdürlüğünde Usulsüz Uygulamalara Onay Verdikleri ve Bu Suretle Görevi İhmal ve Görevi Kötüye Kullanma Fiillerini İşledikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 230, 240 ve 366 ncı Maddelerine Uyduğu İddiasıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Eski Bakanları Mustafa Cumhur Ersümer ve Zeki Çakan Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

2

- 790 Türkbank İhalesi Sürecinde Malın Satımında ve Değerinde Fesat Oluşturacak İlişki ve Görüşmelere Girdikleri ve Bu Eylemlerinin Türk Ceza Kanununun 205 inci Maddesine Uyduğu İddiasıyla Eski Başbakan A. Mesut Yılmaz ve Devlet Eski Bakanı Güneş Taner Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6379 Türkiye-Tunus VI. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

3

- 2003/6384 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Hindistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Terörle Mücadele Alanında Ortak Çalışma Grubu Kurulmasına Dair Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

13

- 2003/6442 Türkiye Cumhuriyeti ile Romanya Arasında 6 Temmuz 1999 Tarihinde Ankara'da İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

26

Milletlerarası Sözleşmeler

- 2003/6370 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6370 Gemiadamlarının Sağlık Muayenesine İlişkin 73 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

64

- 2003/6457 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6457 Mürettebatın Gemide Barınmasına İlişkin 92 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

75

- 2003/6470 Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6470 Gemiadamlarının Hastalanması, Yaralanması ya da Ölümü Halinde Armatörün Sorumluluğuna İlişkin 55 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

103

- 2003/6471 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6471 Gemi Aşçılarının Mesleki Ehliyet Diplomalarına İlişkin 69 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

116

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6412 İstanbul İli, Çatalca İlçesi, Hadımköy Belediye Başkanlığının, Yeni Belediye Başkanı Seçilinceye Kadar Mansup Belediye Başkanınca Yönetilmesi Hakkında Karar

124

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Sağlık Bakanlığına, Milli Eğitim Bakanı Hüseyin ÇELİK'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

125

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mahmut METE'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/149)

126

Atama Kararları

- Devlet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan ile Çevre ve Orman Bakanlığına Ait Atama Kararları

126

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kararı

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna Ait Karar

130

Yönetmelikler

- Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği - Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği

166

- İstanbul Kültür Üniversitesi Yandal Programı Yönetmeliği

178

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi-Gıda Maddelerinin ve Gıda Bileşenlerinin Üretiminde Kullanılan Ekstraksiyon Çözücüleri Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/41)

180

- Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 32) - Hisse Senetlerinin Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: I, No: 32)

181

- Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 73) - Aracılık Faaliyetinde Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 73)

190

- Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 74) - Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 74)

192

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/84 (4758 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/89 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/84 (4758 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/89 Sayılı Kararı

195

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 1191 Sayılı Kararı

203

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

205

b - Çeşitli İlanlar

555

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570