İnteraktif CD

13 Aralık 2003 - 25315           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6401 Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

1

- 2003/6435 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü XI inci Bölge Müdürlüğü (Edirne), 114 üncü Şube Müdürlüğüne (İpsala) Bağlı "Keşan İşletme ve Bakım Başmühendisliği"nin Kaldırılması Hakkında Karar

3

- 2003/6464 Merkezi İstanbul'da Olmak ve Uluslararası Faaliyette Bulunmak Üzere "Türk Dünyası Belediyeler Birliği"nin Kurulmasına İzin Verilmesi Hakkında Karar

4

Yönetmelikler

- Sınır Ticaret Merkezlerinden Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Yönetmelik

4

- Sınır Ticaret Merkezleri Kurulmasına İlişkin Kararın Uygulanmasına Dair Yönetmelik

8

- Akdeniz Üniversitesi Zihin ve Hareket Engeli Bulunan Çocuklar İçin Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

20

- İstanbul Üniversitesi Özürlüler Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

22

Tebliğ

- 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4822 sayılı Kanun ile Değişik 22 nci ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci Maddelerinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliğ (TRKGM-2003/04)

24

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

25

b - Çeşitli İlanlar

73

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90