İnteraktif CD

12 Aralık 2003 - 25314           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6460 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suriye Arap Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan, Süleyman Şah Türbesi Tahkimat Projesinin Uygulanmasına İlişkin Ana Tutanak'ın Onaylanması Hakkında Karar

2

Milletlerarası Sözleşmeler

- 2003/6375 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6375 İş Kazalarının Önlenmesine (Gemiadamları) İlişkin 134 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

16

- 2003/6378 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6378 Ticaret Gemilerinde Çalışan Kaptanlar ve Gemi Zabitlerinin Mesleki Yeterliliklerinin Asgari İcaplarına İlişkin 53 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

26

- 2003/6386 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6386 Gemilerde Mürettebat İçin İaşe ve Yemek Hizmetlerine İlişkin 68 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar

37

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6403 Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Hisselerinin Satışına İlişkin Karar

50

- 2003/6415 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar - 2003/6415 Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgeleri Hakkında Karar

51

- 2003/6436 Bazı Yerlerde Arazi Toplulaştırması Yapılması Hakkında Karar

53

- 2003/6451 2003 - 2004 Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ile İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Esaslar

60

- 2003/6467 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar - 2003/6467 Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar

61

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Mesut KÜPELİ'nin Kalan Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (No: 2003/148)

65

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 326) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 326)

66

- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Dahilde İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

69

- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Yurt İçi Satış Teslimler ile İlgili Belgelerin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

103

- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Hariçte İşleme İzin Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

105

- 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ - 2003 Yılı Kasım Ayına Ait Vergi Resim ve Harç İstisnası Belgelerinin Sektörel Dağılımı Hakkında Tebliğ

106

- Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Firma Talebine İstinaden İptal Edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

110

- Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ - Re'sen Kapatılan Dahilde İşleme İzin Belgeleri Hakkında Tebliğ

110

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/309 (1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4667 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/91 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/309 (1136 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 4667 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2002/91 Sayılı Kararı

111

DÜZELTME (Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile İlgili)

116

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

117

b - Çeşitli İlanlar

471

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474