İnteraktif CD

09 Aralık 2003 - 25311           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5005 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun - 5005 Milli Eğitim Temel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

2

- 5007 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5007 Akdeniz'de Tehlikeli Atıkların Sınırötesi Hareketleri ve Bertarafından Kaynaklanan Kirliliğin Önlenmesi Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 5008 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5008 Türkiye Cumhuriyeti ile İspanya Krallığı Arasında Kültür Merkezleri Kurulması ve Bu Merkezlerin Faaliyeti Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

2

- 5009 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun - 5009 Batı Avrupa Birliği, Ulusal Temsilciler ve Uluslararası Görevlilerin Statüsü Hakkında Anlaşmanın, Türkiye Tarafından Batı Avrupa Silahlanma Örgütü Faaliyetleri ile İlgili Olarak Uygulanması ve Buna İlişkin Mektupların Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

2

- 5010 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5010 Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 5011 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5011 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moldova Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 5012 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5012 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti Arasında Karşılıklı Kalite Güvence Hizmetlerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

3

- 5013 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5013 Biyoloji ve Tıbbın Uygulanması Bakımından İnsan Hakları ve İnsan Haysiyetinin Korunması Sözleşmesi: İnsan Hakları ve Biyotıp Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

- 5014 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk - Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun - 5014 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Cumhuriyeti Arasında Doğal Afetlere Karşı Türk - Yunan Ortak Görev Gücü Kurulmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

4

TBMM Kararı

787 Kamu Vakıfları ile Kamu Bünyesinde Kurulu Dernek ve Yardımlaşma Sandıkları Konusunun Araştırılarak, Bu Oluşumlardan Kaynaklanan Sorunların Çözümü İçin Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin Karar

4

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'e, Sanayi ve Ticaret Bakanı Ali COŞKUN'un Vekalet Etmesine Dair Tezkere

5

Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Üyeliğine, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Erdoğan TEZİÇ'in Seçilmesi Hakkında Karar

6

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına Seçme Kararı

- Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, Yükseköğretim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Erdoğan TEZİÇ'in Seçilmesi Hakkında Karar

6

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Seçme Kararı

- Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine, Üye Haşim KILIÇ'ın Yeniden Seçilmesi Hakkında Karar

6

Atama Kararları

- Devlet, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

7

Yönetmelikler

- Anadolu Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

9

- İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği

10

- Türkiye Taşkömürü Kurumu Personeli Atanma ve Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

17

- Gezi Tekneleri Yönetmeliğinin 17 nci Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin Yönetmelik

23

- Doğal Gaz Piyasası Dağıtım ve Müşteri Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

Tebliğler

- Çorum Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/4)

23

- Nevşehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/6)

36

Kurul Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait Karar

40

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulunun 538 Sayılı Kararı

48

İlanlar

a - Yargı İlanları

49

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

50

c- Çeşitli İlanlar

376

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378