İnteraktif CD

06 Aralık 2003 - 25308           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6392 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması - 2003/6392 Milli Savunma Bakanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere İlişkin Ekli Esaslar'ın Yürürlüğe Konulması

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

15

Yönetmelik

- Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mamullerinin Toptan Satışıyla İlgili Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

16

Tebliğler

- Türk Gıda Kodeksi Sporcu Gıdaları Tebliği (No: 2003/42)

17

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/33)

21

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/34)

21

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/35)

22

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

23

b - Çeşitli İlanlar

83

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90