İnteraktif CD

04 Aralık 2003 - 25306           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Milli Eğitim ile Ulaştırma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

Genelge

- 2003/48 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

4

Tebliğler

- Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 325) - Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 325)

39

- Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2003/26)

40

- İthalinde Tek Taraflı Kontrol Sistemi Kapsamında Kota Uygulama Tekstil Ürünlerine Ait Kotaların Birinci Bölümünün Dağıtımı ve Yönetimine İlişkin Tebliğ (No: 2003/9)

45

- Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 40) - Sermaye Piyasasında Derecelendirme Faaliyeti ve Derecelendirme Kuruluşlarına İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: VIII, No: 40)

51

- 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi - 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu Gereğince Yapılacak Hukuki Yardımlar İçin Avukatlık Ücret Tarifesi

60

- Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi - Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

62

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

71

b - Çeşitli İlanlar

365

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378