İnteraktif CD

22 Kasım 2003 - 25297           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanunlar

- 5003 Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun - 5003 Karayolları Genel Müdürlüğünce Yapılacak Bölünmüş Yol İnşasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Kanun

2

- 5004 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 5004 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Bağlı Cetvellerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

5

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Atama Kararları

- Adalet, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

13

Sınır Tespit Kararları

- Sınır Tespitine Dair 4 Adet Karar

20

Yönetmelik

- Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin (TÜGSAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - Türkiye Gübre Sanayii A.Ş.'nin (TÜGSAŞ) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

21

Tebliğ

- Gümrük Vergisi Askıya Alınması ve Avrupa Birliği Tarafından Tarife Kontenjanı Açılması Planlanan Ürünlere İlişkin Tebliğ (No: 2003/22)

32

Kurul Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 57 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 57 Adet Karar

45

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 1997/45 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/48) Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 1997/45 (765 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 1998/48) Sayılı Kararı

311

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

319

b - Çeşitli İlanlar

660

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666