İnteraktif CD

21 Kasım 2003 - 25296           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 5002 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun - 5002 İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Özel Öğretim Kurumları Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Kültür ve Turizm Bakanı Erkan MUMCU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Yönetmelikler

- İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Türkiye Barolar Birliği Reklam Yasağı Yönetmeliği

4

Tebliğ

- Sigorta Şirketlerinin Gayrimenkul Teminatlarına İlişkin İpotek İşlemleri ile Faaliyetlerine Son Verilmesi ve Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi Sırasında Teminatların Sigortalı Alacaklarına Tahsis Edilmesine İlişkin Tebliğ (No: 9) - Sigorta Şirketlerinin Gayrimenkul Teminatlarına İlişkin İpotek İşlemleri ile Faaliyetlerine Son Verilmesi ve Tasfiye İşlemlerinin Yürütülmesi Sırasında Teminatların Sigortalı Alacaklarına Tahsis Edilmesine İlişkin Tebliğ (No: 9)

8

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/36 (193, 197 ve 1318 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/3 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/36 (193, 197 ve 1318 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapan 4605 Sayılı Kanun ile İlgili), K: 2003/3 Sayılı Kararı

9

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 18. Hukuk Dairesine Ait Karar

38

İlanlar

a - Yargı İlanları

39

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

56

c- Çeşitli İlanlar

836

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

858