İnteraktif CD

18 Kasım 2003 - 25293           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

Kanun

- 4999 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun - 4999 Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6399 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar - 2003/6399 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan Gelir ve Aylıkların Ödeme Tarihlerinin Belirlenmesine İlişkin 24/12/2002 Tarihli ve 2002/5001 Sayılı Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar

7

- 2003/6400 Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar - 2003/6400 Yaş Çay Üreticilerine 2003 Yılı Ürünü Destekleme Primi Ödenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

8

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

- Sağlık Bakanlığına, Tarım ve Köyişleri Bakanı Sami GÜÇLÜ'nün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

9

Atama Kararları

- Ulaştırma ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

10

Yönetmelikler

- Oryantiring Müsabaka Yönetmeliği

10

- Oryantiring Hakem Yönetmeliği

14

- Oyuncaklar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23

- Eti Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Bağlı Ortaklıklar Satınalma ve İhale Yönetmeliği

25

- Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

48

- Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OKSEM) Yönetmeliği

56

- Ondokuz Mayıs Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin 32 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelik

58

- Yıldız Teknik Üniversitesi Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Araştırmaları Merkezi Yönetmeliği

58

Tebliğler

- Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 84) - Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 84)

61

- İzmir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 183/2003/10)

61

- Zonguldak İli Sınırları İçerisinde Spor Müsabakaları Nedeniyle Vukubulan Şiddet Olayları veya Kötü Tezahüratın Önlenmesi Suretiyle Kamu Düzeninin Sağlanmasına Dair Karar

71

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

73

b - Çeşitli İlanlar

659

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666