İnteraktif CD

15 Kasım 2003 - 25290           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Başbakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

Atama Kararları

- Başbakanlık, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı, Milli Eğitim, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Yönetmelik

- Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

8

Tebliğler

- Oyuncaklar Hakkında Yönetmelik ile İlgili Uyumlaştırılmış Standardlara Dair Tebliğ

24

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/31)

25

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/32)

26

- Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2003/4) - Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: İç Ticaret 2003/4)

26

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararları

- Anayasa Mahkemesinin E: 2000/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/15 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2000/24 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/15 Sayılı Kararı

27

- Anayasa Mahkemesinin E: 2001/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/16 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2001/16 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/16 Sayılı Kararı

31

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/17 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/10 (Siyasi Parti Mali Denetimi), K: 2003/17 Sayılı Kararı

35

Yargıtay Kararı

- Yargıtay 2. Hukuk Dairesine Ait Karar

40

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

41

b - Çeşitli İlanlar

89

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90