İnteraktif CD

14 Kasım 2003 - 25289           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE IDARE BÜLÖMÜ

Atama Kararı

- Selçuk Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Süleyman OKUDAN'ın Atanması Hakkında Karar

2

Yönetmelik

- Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkullü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları Hakkında Yönetmelik

2

Tebliğler

- Tıbbi Cihaz, Vücuda Yerelştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar ve Vücut Dışında Kullanılan Tıbbi Tanı Cihazları Konusunda Faaliyet Gösterecek Onaylanmış Kuruluşlara Dair Tebliğ

9

- 2004 Yılı Fuar Takvimi (No: İTG-2003/9) - 2004 Yılı Fuar Takvimi (No: İTG-2003/9)

14

- Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 71) - Bireysel ve Kurumsal Portföylerin Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 71)

54

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/77 (657 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2003/81 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/77 (657 sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 527 Sayılı KHK ile İlgili), K: 2003/81 Sayılı Kararı

55

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

b - Çeşitli İlanlar

663

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

666