İnteraktif CD

12 Kasım 2003 - 25287           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6280 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Türkiye Yerel Gündem 21 Yönetişim Ağı Yoluyla BM Binyıl Bildirgesi Hedefleri ve Johannesburg Uygulama Planı'nın Yerelleştirilmesi" Konulu Proje Metni'nin Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6340 Türk - Slovak Kara Ulaştırması Karma Komisyon Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

48

Milletlerarası Sözleşme

- 2003/6316 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6316 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Gürcistan Hükümeti Arasında İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesi'nin Onaylanması Hakkında Karar

57

Bakanlar Kurulu Kararları

- 2003/6307 Telekomünikasyon Kurumu'na Ait Bazı Dolu Kadroların Derecelerinin, Bazı Boş Kadroların Sınıf, Unvan ve Derecelerinin Değiştirilmesi Hakkında Karar

85

- 2003/6345 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar - 2003/6345 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zammı Nispeti ile İlgili Karar

89

2003/6346 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2003 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının Ödenmesi Hakkında Karar 2003/6346 6772 Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere, 2003 Yılında Yapılacak İlave Tediyenin Tamamının Ödenmesi Hakkında Karar

90

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU'nun Vekalet Etmesine Dair Tezkere

91

- Çevre ve Orman Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

91

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Karar

92

Yönetmelik

- Tarımsal Sulama Elektrik Tesisleri Yapım Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

92

Tebliğler

- Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 429) - Tahsilat Genel Tebliği (Seri No: 429)

93

- İşkolu Tespit Kararı (No: 2003/30)

94

YARGI BÖLÜMÜ

Yüksek Seçim Kurulu Kararı

- Yüksek Seçim Kurulunun 1059 Sayılı Kararı

95

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

109

b - Çeşitli İlanlar

568

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

570