İnteraktif CD

06 Kasım 2003 - 25281           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlar Kurulu Kararı

- 2003/6330 Haliç Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Güzel Sanatlar Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2

Cezanın Kaldırılması Kararı

- Hükümlü Faruk EYİDUVAR'ın Cezasının Kaldırılması Hakkında Karar (2003/140)

2

Atama Kararları

- Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğüne, Prof.Dr. Tunçalp ÖZGEN'in Atanması Hakkında Karar

2

- Milli Savunma, Dışişleri, Maliye, Milli Eğitim, Bayındırlık ve İskan, Tarım ve Köyişleri, Kültür ve Turizm ile Çevre ve Orman Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

2

Sınır Tespit Kararı

- Sınır Tespitine Dair Bir Adet Karar

6

Yönetmelikler

- Tütün Mamulleri, Alkol ve Alkollü İçkilerin Toptan ve Perakende Satışı ile Satış Belgelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

8

Tebliğ

- Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 90) - Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 90)

9

Kurul Kararları

- Kamu İhale Kuruluna Ait 56 Adet Karar - Kamu İhale Kuruluna Ait 56 Adet Karar

12

- Rekabet Kuruluna Ait 5 Adet Karar

230

DÜZELTME

- Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi Sayı: 2003/3 ile İlgili - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesi Sayı: 2003/3 ile İlgili

246

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

247

b - Çeşitli İlanlar

471

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474