İnteraktif CD

04 Kasım 2003 - 25279           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşmalar

- 2003/6213 Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti ve Gürcistan Arasında Doğu-Batı Enerji Koridorunun Güvenliğinin Sağlanmasına İlişkin Protokol'ün Onaylanması Hakkında Karar

2

- 2003/6328 Türkiye - Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu Üçüncü Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı'nın Onaylanması Hakkında Karar

9

- 2003/6339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar - 2003/6339 Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

16

Yönetmelikler

- Karayolu Trafik Garanti Sigortası Hesabı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

47

- Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik - Bağ-Kur Personel Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Yönetmelik

47

Tebliğler

- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 2003/76 Sayılı Kararı

48

- Elektrik Piyasasında Mali Uzlaştırma Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

51

- Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 22) - Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 22)

60

- Bartın Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 7)

60

Kurul Kararları

- Enerji Piyasası Düzenleme Kuruluna Ait 16 Adet Karar

65

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2002/112, (2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile İlgili) K: 2003/33 Sayılı Kararı - Anayasa Mahkemesinin E: 2002/112, (2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu ile İlgili) K: 2003/33 Sayılı Kararı

81

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

87

b - Çeşitli İlanlar

374

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378