İnteraktif CD

03 Kasım 2003 - 25278           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Milletlerarası Andlaşma

- 2003/6244 Hükümetimiz ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Arasında İmzalanan "Dışişleri Bakanlığı'nın Hizmet Sunumunda Verim Artışı Sağlanması İçin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Kullanımı" Konulu Proje Belgesinin Onaylanması Hakkında Karar

2

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Maliye Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı M. Vecdi GÖNÜL'ün Vekalet Etmesine Dair Tezkere

28

Yönetmelik

- Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik

29

Tebliğler

- Tokat Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2003/9)

35

- Kilis Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 2)

42

İlanlar

a - Yargı İlanları

43

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

61

c- Çeşitli İlanlar

378

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

379