İnteraktif CD

12 Ekim 2003 - 25257           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Yönetmelikler

- Zirai Karantina Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

2

- Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5

- İnönü Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 11 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6

- Osmangazi Üniversitesi Önlisans, Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4, 19, 21 inci Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Yönetmelik

6

Tebliğ

- Küspe Normları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2003/35)

8

İlanlar

a - Yargı İlanları

11

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

14

c- Çeşitli İlanlar

86

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

91