İnteraktif CD

08 Ekim 2003 - 25253           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Maliye Bakanı Kemal UNAKITAN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Ulaştırma Bakanı Binali YILDIRIM'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Adalet Bakanlığına, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

- Milli Eğitim Bakanlığına, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

4

Yönetmelik

- Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SAÜSEM) Yönetmeliği

5

Genelge

- Sayıştay Başkanlığının 499 Seri No.lu Genelgesi

8

Tebliğler

- 24/11/1994 Tarihli ve 4046 Sayılı Kanun Çerçevesinde Nakledilecek Personel Hakkında Tebliğ

17

- Özelleştirme Yüksek Kurulunun 2003/70 sayılı Kararı

29

- Kamu İhale Tebliği (No: 2003/13) - Kamu İhale Tebliği (No: 2003/13)

30

- Elektrik Piyasasında Perakende Satış Sözleşmesi Düzenlenmesi Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

32

- Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ - Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

32

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

33

b - Çeşitli İlanlar

469

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

474