İnteraktif CD

07 Ekim 2003 - 25252           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

YASAMA BÖLÜMÜ

TBMM Kararı

- 781 (10/29, 31) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar

2

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

Bakanlığa Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararı

- Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Ait Atama Kararı

4

Yönetmelikler

- Türkiye Selüloz ve Kağıt Fabrikaları A.Ş. (SEKA) Personeli Görevde Yükselme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

4

- İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

10

- Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği

10

Tebliğ

- Kırşehir Valiliği Mahalli Çevre Kurulu Kararı (No: 9)

23

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

27

b - Çeşitli İlanlar

376

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

378