İnteraktif CD

04 Ekim 2003 - 25249           

İ Ç İ N D E K İ L E R

Sayfa

Bakanlıklara Vekalet Etme İşlemi

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdüllatif ŞENER'e, Sağlık Bakanı Recep AKDAĞ'ın Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Ali ŞAHİN'e, Bayındırlık ve İskan Bakanı Zeki ERGEZEN'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

2

- Devlet Bakanı Mehmet AYDIN'a, 4 Ekim 2003 Tarihinden İtibaren Devlet Bakanı Güldal AKŞİT'in Vekalet Etmesine Dair Tezkere

3

Atama Kararları

- Devlet, Adalet, Tarım ve Köyişleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

4

- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığına Ait Atama Kararları

6

Yönetmelikler

- Özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarının Uyması Gerekli Asgari İdari ve Mali Şartlarla Yayın Alanı, Yayın Saat ve Süreleri Hakkında Yönetmeliğin Ek 1 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- Radyo ve Televizyon Kuruluşlarına Kanal veya Frekans Tahsisi Şartları ve Bunlara İlişkin İhale Usulleri ile Yayın Lisansı ve İzni Yönetmeliğine Ek Yapılmasına Dair Yönetmelik

24

- İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik - İhalelere Karşı Yapılacak İdari Başvurulara Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25

YARGI BÖLÜMÜ

Anayasa Mahkemesi Kararı

- Anayasa Mahkemesinin E: 2003/19 (4726 Sayılı - Anayasa Mahkemesinin E: 2003/19 (4726 Sayılı "2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu" ile İlgili), K: 2003/12 Sayılı Kararı

33

İlanlar

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlanları

37

b - Çeşitli İlanlar

81

- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri - T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

90